KAUFEN SIE IHRE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlinien für Besucher

Research projects

01/01/2002 bis 31/12/2006

IUAP Project: The Land of Sumer and Akkad

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

BeschrijvingDeze studie kadert in het 'Interuniversity Attraction Poles project (IUAP-DWTC), The land of Sumer and Akkad'. De hoofdprioriteit van dit IUAP-project is het verrichten van onderzoek naar de wisselwerking tussen het veranderend fysisch milieu en de ontwikkeling van sociale, politieke en economische organisaties in Mesopotamië doorheen de tijd (midden - laat Holoceen). Teneinde een beeld te kunnen schetsen van 's werelds oudste beschavingen, is een synthetische werkwijze onontbeerlijk, die de zeer talrijke en zeer verscheiden gegevens - afkomstig van verschillende disciplines zoals natuurwetenschappen, archeologie, filologie en geschiedenis - verwerkt.Meer specifiek wordt het onderzoek toegespitst op de vraagstelling van mogelijke omgevings- en ecologische impacts van veranderende sociale ontwikkelingen en landbouwsystemen evenals op het vaststellen van grote veranderingen in het fluviatiel en marien milieu van de Tigris-, Eufraat- en Karun rivieren en estuaria gedurende het Holoceen.RealisatieHet onderzoek kan opgedeeld worden in twee studiethema's:Remote sensing: aanmaak van kaarten met geografische informatiesystemen, en reconstructie van paleogeulen en gerelateerde irrigatiesystemen op basis van satellietbeelden en archeologische data. Veldcontrole is noodzakelijk voor een optimale kartering.Geoarcheologische kartering: reconstructie van paleokanalen, bepaling van de litho- en chronostratigrafie van de fluviatiele sedimenten, de beschrijving van de paleogeografie van het studiegebied, de invloed van menselijke interventies op het natuurlijk milieu. Het studiemateriaal omvat reeds bestaande geologische boringen en doorsneden, welke gereïnterpreteerd worden en in een GIS geïntegreerd worden. Bijkomende data zoals boringen, electrische resistiviteitsmetingen en monstername voor 14C dateringen zullen uitgevoerd worden tijdens terreinwerk. 
EUROSEISMIC
01/01/2002 bis 31/12/2004

EUROSEISMIC: European Marine Seismic Metadata and Information Centre

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

BeschrijvingDe hoofdprioriteit van EUROSEISMIC is het samenstellen van een metadatabase van seismische profielen, uitgevoerd in de Europese Zeeën, die aanwezig zijn in de Instelling van de projectpartners. Deze data bestaan hoofdzakelijk uit seismische profielen en sonar registraties die gedurende de laatste 30 jaar verzameld werden door de projectpartners, evenals uit gelijkaardige data van externe organisaties waartoe de projectpartners toegang hebben op een niet-confidentiële basis.EUROSEISMIC zal een metadatabase aanmaken op het "Internet voor mariene geofysische onderzoeksdata" onder toezicht van de mariene departementen van de Europese Geologische Diensten en hun projectpartners.Het zal bestaan uit de volgende functionaliteiten:Data-toegang met on-line data-import module,On-line data-editing,Data-kwaliteitscontrole,Data-raadpleging aan de hand van een kaart-interface in combinatie met een numeriek uitgebreide zoekopdracht (mogelijkheid tot gestuurde opzoekingen en/of optionele metadata velden),Data-export,GIS-interface voor navigatie en presentatie.De seismische metadata zullen geo-ruimtelijke data, zoals de locatie van elke seismische lijn omvatten, welke kan afgebeeld worden op een kaartinterface aan de hand van de metadatabase. Voor elke seismische registratie, zullen voldoende metadata-elementen ter beschikking gesteld worden opdat de eindgebruiker snel de kwaliteit van de databronnen kan vaststellen en bepalen of ze voldoen aan hun vereisten.RealisationVoor de Belgische Geologische Dienst omvat het project:Aanmaak van een inventaris van de Belgische mariene seismische dataConversie van alle data in een door de verschillende partners goedgekeurd digitaal formaatTransmissie van de metadata naar EuroseismicPartnersDe Mariene Departementen van de Geologische Diensten van de volgende landen: Engeland, Frankrijk, Griekenland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Finland, Zweden, Denemarken, Ierland, Italië, Spanje, Duitsland.
01/01/2002 bis 12/12/2004

GEOINFO

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

Digitalisatie van de geologische gegevens, bewaard op de Belgische Geologische Dienst (kaartbladen nrs. 110 tot 236)Beschrijving van het programmaDe informatisering van de gegevens van de Belgische ondergrond (programma's GEODOC en GEOINFO) houdt sinds vele jaren gelijke tred met de vorderingen van de geologische kartering. Die vooruitgang verschilt van gewest tot gewest, afhankelijk van de doelstellingen, maar ook van de kenmerken van de regionale geologie. De kartering in het Vlaamse Gewest werd eind 2002 beëindigd. Het geologische karteringsprogramma van het Waalse Gewest beoogt een volledige terreinopname en zal met de huidig ingezette middelen nog 15 jaar duren. De BGD is de beheerder van de gegevens over de ondergrond, die sinds zijn ontstaan ononderbroken worden verzameld. De gegevens werden oorspronkelijk op papier bewaard en omvatten de beschrijvingen van ontsluitingen, groeven, doorsneden, boringen, waterwinningen, enz.). De gesteentecollectie bestaat uit monsters, verzameld op gans het grondgebied van het land, in de vorm van stukken boorkern of "cuttings" (stukjes verbrijzelde gesteenten, opgevangen tijdens het destructief boren).Alle geschreven documenten (teksten, schema's, doorsneden, boorlogs) worden voortdurend geïnformatiseerd en in databanken ondergebracht. De topografische kaart op schaal 1:10.000 dient als basiselement van de kaartsneden. Een geologische kaart op schaal 1:40.000 komt overeen met 2 topografische kaarten op 1:10.000 (met 4 van de laatste editie). De uitwerking van GIS (geografisch informatiesysteem) laat toe de beschrijving van punctuele waarnemingen te koppelen met hun lokalisatie op de ontsluitingenkaart. Dergelijke systemen maken het ook mogelijk gegevens te selecteren volgens bepaalde thema's of in beperkte gebieden. De beschikbare databanken (van de boringen, de steengroeven, de bibliografie, de geologische kaarten) worden toegevoegd als informatielagen, die kunnen ondervraagd worden en binnen het GIS onderling gekoppeld worden. De uitgewerkte "workspaces" zullen op intranet kunnen geraadpleegd worden en zullen op termijn geleidelijk aan in de bibliotheek kunnen geraadpleegd worden. Een toekomstige ontwikkeling zal er in bestaan dat de voornaamste gegevens ook via het internet ter beschikking gesteld worden.Stand van zakenPer geologische kaart:De ontsluitingenkaart op papier (1:40.000 en 1:25.000) zijn gescand, verbeterd, van een geo-referentie voorzien en geassembleerd. Ze dienen als drager om de lokalisatie van de waarnemingspunten aan te duiden en laten toe die punten over te brengen op de NGI-topografische kaarten. De Lambert-coördinaten worden berekend;Het maken van een verbinding met de digitale teksten (*.txt en *.FP5), topografische achtergrond van het NGI.Verbindingen leggen met de bibliografie over de specifieke Belgische geologie (de referenties uit 7 publicatiereeksen - opgemaakt door ir. G. VANDENVEN - zijn gekoppeld met de referentie geologische kaarten). Dit gebeurt voor iedere kaart afzonderlijk of op meer algemene kaarten.Verbindingen leggen met de gescande figuren (doorsneden, foto's, schetsen en tabellen), die voorkomen in de archieven op papier.Vectoriële geologische kaarten (schaal 1:40.000) waarvan de bladsneden een geo-referentie hebben gekregen.Luchtfoto's, groevebestanden, ...Afbakening van de zone waar het programma Geoinfo doorgevoerd wordtHet programma Geoinfo vordert van zuid naar noord en is complementair met de kartering, in uitvoering bij het Waalse Gewest met als partners het KBIN - BGD en de universiteiten (ULg, UCL, ULB, en FPMs). 
01/01/2002 bis 01/02/2004

DB-ARCO: Databank of slate and coticule

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

BeschrijvingDoel: het uitwerken van een Geografisch InformatieSysteem (GIS) met geologische gegevens afkomstig van ondergrondse ontginningen van leisteen en coticula op het grondgebied van de gemeente VielsalmIn Vielsalm en omliggende gemeenten werden in het verleden leisteen en lagen coticula ondergronds ontgonnen. Deze mijnactiviteit heeft talrijke mijnplannen nagelaten. Nu worden deze plannen in een GIS-omgeving opgeslagen. Het is bijgevolg belangrijk de beschikbare informatie over geologie en mijnbouw over te nemen en te structureren. Dit werk kadert bovendien in het ontwikkelings- en herwaarderingsplan voor dit industrieel erfgoed. Dit GIS-systeem kan vele toepassingen mogelijk maken, zoals bv. de locatie van de ondergrondse ontginningen gelegen in natuurparken en het ontwikkelen van industriële archeologische sites als toeristische trekpleisters in de Hoge Ardennen.RealisatieDergelijk mijnkaarten zijn beschikbaar bij het Waalse Gewest, de Belgische staatsarchieven, het Centrum voor de Geschiedenis van Wetenschap en Techniek en de Belgische Geologische Dienst. De voornaamste gegevens, vermeld op deze kaarten, die op schaal 1:100 zijn getekend, zijn nu gescand en van geo-referenties voorzien. De omzetting in vectoren is nu aan de gang. Tenslotte worden alle geologische en mijnbouwkundige gegevens, vermeld op de oorspronkelijke mijnplannen, samengebracht in een gegevensbank.Tot de mijnbouwkundige informatie behoort de aard en de ligging van de toegangen tot de galerijen, schachten en luchtkokers, de lengte van de galerijen en de oppervlakte en het volume van de ontginningskamers, de exploitatiedata, enz.Door middel van terreinwerk zullen de cartografische gegevens vergeleken worden met de werkelijke topografie. Bij dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van:GPS-positiebepalingen van de ingangen van de galerijen, schachten en luchtkokers,plaatsbepaling van de mijnbouwinfrastructuur,plaatsbepaling van mogelijke mijnverzakkingsgebieden in en rond ontgonnen zones, enz.Het BD-ARCO-project concentreert zich in deze eerste fase op de ondergrondse leisteen en coticula-ontginningen op het grondgebied van de gemeente Vielsalm. De figuur toont de ontginningen van coticula (geel) en leisteen (blauw). In latere fase kan dit uitgebreid worden tot andere ontginnings gebieden in België.
GETSCO
01/02/2000 bis 01/02/2004

GESTCO: Geological Storage of CO2

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

DoelstellingEr is een groeiende wetenschappelijke consensus dat de CO2 uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen kan bijdragen tot een toename van het broeikaseffect en dat menselijke invloed op het klimaat ongewenst is. De Belgische overheid heeft daarom het Kyoto protocol geratificeerd en zich geëngageerd om tegen 2008-2012 de CO2-uitstoot in België met 7,5% te verminderen t.o.v. het referentiejaar 1990. Dit betekent een vermindering met 25 miljoen ton, daar waar de industriële sectoren die voor emissiereducties in aanmerking komen gezamenlijk 55 miljoen ton per jaar voortbrengen. Een te zware opgave voor het huidig beleid, dat gericht is op rationeel energiegebruik en verhoogde energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen (werkelijk aandeel in de Belgische energieproductie amper 1%, het laagste percentage in Europa), vermindering van de koolstofintensiteit (door overschakeling van steenkool op aardgas dat minder CO2 vrijgeeft bij verbranding), waarbovenop de geleidelijke afbouw van de kerncentrales komt. Daarom zal opvang en berging van CO2 weldra een onvermijdelijke optie worden. De BGD wil hiertoe bijdragen door studie van het potentieel voor berging van CO2 in de Belgische ondergrond.RealisatieIn het kader van het GESTCO project, opgezet door EuroGeoSurveys, en in samenwerking met VITO werden ondergrondse reservoirgesteenten voor berging van CO2 onderzocht. Geschikte reservoirs zijn bijvoorbeeld diepe verzilte grondwaterlagen zoals de Onder Carboon kalksteen in de provincie Antwerpen of de onontgonnen steenkoolreserves en de gesloten steenkoolmijnen in de Limburgse Kempen en in Henegouwen. Deze laatste bieden extra voordelen omdat berging van CO2 er gepaard kan gaan met milieuvriendelijke winning van energie zoals gestimuleerde methaanrecuperatie of aftapping van aardwarmte in de gesloten mijnen. Wegens de geringe diepte van de Belgische reservoirs was het nodig heel wat aandacht te besteden aan nog maar slecht gekende thermodynamische aspecten van CO2-injectie (fase-overgangen, oplossing en adsorptie). Duurzaamheid en veiligheid van geologische berging moeten gegarandeerd worden over periodes van duizenden jaren. Vergelijking met seizoensmatige opslag van aardgas in dezelfde reservoirs geeft aanwijzingen dat de voorwaarden hiertoe gunstig zijn. Verder onderzoek zal daarom gericht worden op de kwaliteit van de afsluitende laag, bestaande uit Krijtgesteenten. Daarnaast wordt het tijd om demonstratieprojecten uit te werken, die goedkope bronnen van geconcentreerd CO2 verbinden met snel vulbare reservoirs, gekenmerkt door hoge natuurlijke of geïnduceerde permeabiliteit.Verwante activiteitenNabestemming gesloten steenkoolmijnen: milieu-impact en nieuwe mogelijkhedenAMM mijngas uit gesloten steenkoolmijnenCBM koollaag-methaangas winningCO2 aardwarmte in mijnenCAES perslucht energiesystemenondergrondse opslag van koude/warmte, afvalstromen, aardgasexploratie van koolwaterstoffen
La Calamine
01/01/2000 bis 01/01/2002

La Calamine

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

01/01/1998 bis 31/12/2018

Geological map of Wallonia

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

Nieuwe geologische kaart van Wallonië op schaal 1:25.000DoelstellingenDe eerste reeks gedetailleerde geologische kaarten van België op schaal 1:40 000 werd gerealiseerd in de periode 1890-1919. Een nieuwe geologische kartering drong zich op omdat er intussen nieuwe informatie en andere aandachtspunten zijn, waaronder ruimtelijke ordening, grondwater en het beheer van natuurlijke rijkdommen. De bevoegdheid over de ondergrond is nu een gewestelijke materie en het is dan ook het Ministerie van het Waals Gewest dat in 1989 een geologische kartering opstartte met een voorziene tijdsduur van 30 jaar. Dit ambitieuze programma maakt het mogelijk de archieven van de geologische kaart, bewaard op de Belgische Geologische Dienst, te actualiseren en aan te vullen en op te nemen in een gegevensbank die via een geografisch informatiesysteem zal kunnen geraadpleegd worden op de website van de "Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement (DGRNE)" van het Waalse Gewest.Dit programma voorziet ook in de opmaak en de verkoop van geologische kaarten op schaal 1:25 000 met toelichtende nota's.UitvoeringDe geologische kartering wordt uitgevoerd door 5 ploegen van 2 veldgeologen en een technische ondersteuningsploeg, toegevoegd aan verschillende wetenschappelijke instellingen: Université Catholique de Louvain (UCL), Université Libre de Bruxelles (ULB), Université de Liège (ULG), Faculté Polytechnique de Mons (FPM), Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). De nieuwe geologische opname van Wallonië behelst verschillende stappen. Vooreerst worden alle bestaande gegevens, verzameld sinds de opmaak van de eerste geologische kaart, geïnventariseerd.Vervolgens wordt er op systematische wijze geologisch terreinwerk verricht. De gegevens over alle waarnemingspunten worden opgenomen op ontsluitingskaarten en technische steekkaarten per ontsluiting, en verwerkt in werkdocumenten op schaal 1:10 000 om vervolgens op schaal 1:25 000 gepubliceerd te worden. Het onderliggende resultaat is een digitale gegevensbank. 
01/01/1993 bis 31/12/2018

The Pleistocene fauna in Palaeolithic sites: the human-animal connection

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Englisch

Englische Version

Seiten

Go to top