KAUFEN SIE IHRE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Research projects

01/01/2010 bis 31/12/2013

The microchemistry of fish-otoliths: a method for unraveling Paleocene and Eocene temperature fluctuations and seasonal variations in climate in the North Atlantic

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Englisch

Englische Version

01/10/2009 bis 31/12/2014

Endemic Evolution and Faunal Turnover of the European Paleocene Mammals

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Englisch

Englische Version

01/01/2009 bis 31/12/2018

Prehistoric canids and the early domestication of the wolf

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Englisch

Englische Version

PSS-CCS
01/01/2009 bis 31/12/2012

PSS-CCS: Policy Support System for Carbon Capture and Storage

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Englisch

Englische Version

GECO Project
01/01/2009 bis 31/12/2011

GECO: Geology for an ECOnomic sustainable development

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

Onderzoekscentrum voor duurzaam beheer van de natuurlijke minerale rijkdommen en meer transparantie in de mijnsectorDe Belgische Federale Regering heeft het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen de opdracht gegeven, een kenniscentrum te ontwikkelen voor het duurzame beheer van de natuurlijke minerale rijkdommen en meer in het bijzonder van die van Afrika.De eerste doelstellingen in 2007-2008 waren de opmaak van een inventaris van de beschikbare geologische gegevens en de ontwikkeling van instrumenten voor de traceerbaarheid van ertsen (Koper, Kobalt, Uranium) in Katanga (Democratische Republiek Congo).De tweede fase van het project GECO gaat van start in 2009 voor een periode van 3 jaren en omvat 4 work packages:WP1 – De fysische en chemische typering van de ertslagen en ontwikkeling van een mijnkadasterWP2 – Het opstellen van een traceerbaarheid en certificering van ertsenWP3 – Een milieucartografieWP4 – De typering van de delfstoffen en geomaterialen in relatie tot het Lufilische sedimentaire bekken.UitvoeringDe belangrijkste resultaten van de eerste fase (2007-2008) situeren zich in de volgende gebieden:De uitvoering van een nieuwe geologische kaart van de Lufilische boog (Katanga) op basis van bestaande documentenCartografie van de artisanale mijnsectorTypering en metallogenie van de ertslagenOntwikkeling van een mineralogische databank (Koper-Kobalt-Uranium)Ontwikkeling van een geomatisch internetportaal (WebGIS), dat talrijke cartografische documenten bijeenbrengt, zoals geologische kaarten, de erkende ertsvindplaatsen, de formele en informele mijnbouwsites, ... samen met administratieve en infrastructurele informatielagen (steden, administratieve grenzen, wegen, ...).Een pilootstudie over de traceerbaarheid-certificering van natuurlijke minerale rijkdommen.ProjectmedewerkersBinnen de Belgische Geologische Dienst bestaat het team uit:Y. Vanbrabant, statutair geoloog – projectleider (coördinator)H. Goethals, senior statutair geoloog – mineralogieL. Dupin, contractueel geoloog (voltijds) – geomatica en tectoniekCh. Burlet, contractueel geoloog (voltijds) – geomaticaT. Thys, contractueel geoloog (voltijds) – mineralogieBinnen het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bestaat het team uit:Th. De Putter, statutair geoloog – projectleider (promotor)F. Meese, statutair geoloog – milieu-aspecten, aantastingen van de bodem en de ondergrondS. Dewaele, contractueel geoloog (voltijds) – metallogenieM. Laghmouch, contractueel geoloog (voltijds) – cartografieP. Lahogue, contractueel geoloog (deeltijds) – databankbeheer en cartografie
TRACE: Traceability of heterogenite
01/11/2008 bis 31/10/2009

TRACE: TRACeability of hEterogenite

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

Het TRACE-project werd opgestart om wetenschappelijke methoden te ontwikkelen voor de analytische opspoorbaarheid van heterogeniet, een secundair kobalterts. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het onderzoekscentrum GECO (“Geology for an ECOnomic sustainable development”) en de werkgroep MIRECA (Mineral Resources in Central Africa”). Het GECO-onderzoekscentrum bundelt de competenties van geologen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en het Koninklijk Museum voor Midden Afrika (KMMA). Dit “excellence centre” heeft tot doel (geo-)wetenschappelijke ondersteuning te bieden aan politiek, burgers en industrieën die actief zijn in het domein van het duurzame beheer van minerale rijkdommen. De werkgroep MIRECA heeft als objectief het Belgisch buitenlands beleid advies te verlenen bij de hervorming van de mijnbouwsector in de Democratische Republiek Congo. Beide initiatieven worden gefinancierd door het departement Preventieve Diplomatiek van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.Het project omvat twee belangrijke luiken die elk op zich in verschillende takenpakketten opgedeeld werden. Deel 1 – Analyse van geldstromen en grondstoffentrafiek – zal de overlapping tussen de officiële (industrie) en de niet officiële (artisanale) sectoren onderzoeken. Deze studie zal enquêtes omvatten die door geassocieerde partners op het terrein zelf in de DRC uitgevoerd zullen worden. Deel 2 – Traceerbaarheid van heterogeniet – betreft de wetenschappelijke en technische aspecten van de opspoorbaarheid van heterogeniet door middel van analytische methoden. Het wetenschappelijke luik hierin volgt een multidisciplinaire aanpak door middel van mineralogische-, petrologische- en geochemische analyses en metingen met behulp van Ramanspectroscopie. Het geheel aan fysische en chemische criteria nodig voor het praktische uitvoerbaar zijn van de traceerbaarheid zal door deze benadering afgebakend worden. De praktische opvolging van de loten minerale ertsen en de controlemiddelen hiertoe vormen het belangrijkste aspect van het technische luik in het project.De relevantie van de methodologie ligt in het feit dat er rekening gehouden wordt met de geologische, economische en industriële complexiteit van de kobaltertsontginning, terwijl objectiviteit en effectiviteit bewaard moeten blijven.
OneGeology-Europe
11/09/2008 bis 11/09/2010

OneGeology-Europe

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

DoelstellingHet project OneGeology-Europe wil geologische gegevens van heel Europa op schaal 1:1.000.000 bijeenbrengen en via het web toegankelijk maken. De Europese geologische diensten willen een interactieve geologische kaart van Europa via een meertalige portaalsite ter beschikking stellen.Het project biedt de gebruikers praktische voorbeelden aan van digitale verzamelingen van geologische gegevens. De doelsectoren van het project zijn met name de verzekeringen, de stedenbouwkunde, de engineering, de landbouw, de natuurlijke rijkdommen en grondstoffen, het leefmilieu, etc.OneGeology-Europe levert een significante bijdrage aan INSPIRE, de Europese richtlijn voor de ontwikkeling van informaticasystemen en protocollen met als doel een verbetering van het openbaar maken, het downloaden en het uitwisselen van elementaire geologische gegevens binnen Europa.Samengevat: OneGeology zal leiden tot een harmonisatie van de geologische kaarten en zal ertoe bijdragen, een flinke stap voorwaarts te zetten in het op elkaar afstemmen van cartografische datasets.UitvoeringIn het kader van Onegeology-Europe:Ontwikkeling van een internationale norm voor de uitwisseling van geologische gegevens, GeoSciML, waardoor deze gegevens binnen de geologische gemeenschap voor iedereen toegankelijk worden.Behalve de geologische kaart op schaal 1:1.000.000, zullen bepaalde partners ook geologische gegevens op schaal 1:50.000 leveren, met het oog op de ontwikkeling van thematische toepassingen.De Belgische Geologische Dienst is bij dit project betrokken als leverancier van geologische gegevens, en zal ook meewerken aan de definiëring van de te gebruiken geologische termen, tijdvakken en lithologieën.In aanvulling op de doelstellingen van Onegeology-Europe:De BGD zal een nieuwe geologisch-lithostratigrafische kaart van België ontwerpen, op schaal 1:250.000, gebaseerd op een compilatie van de recentste geologische kaarten.Partners21 Europese leveranciers van gegevens en 9 eindgebruikers van dit project vormen een uiteenlopend maar elkaar aanvullend consortium in termen van ervaring en expertise. 
01/01/2008 bis 01/01/2010

GEOBELPHOT

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

DoelstellingenDe geologie van België werd nog maar weinig vanuit een didactische invalshoek belicht. Nochtans zijn er talrijke opmerkelijke geologische sites, die het verdienen om onder een gevulgariseerde vorm door een groot publiek gekend te zijn. Het doel van dit programma is deze lacune te vullen. Het werd in 2001 gestart op initiatief van L. Dejonghe en beëindigd in 2007 met de uitgave van een boek met de titel "Les plus beaux rochers de Wallonie – Géologie et petite histoire" (De mooiste rotsen van Wallonië – geologie en anekdote).DoelpubliekMaar weinig mensen hebben een echte kennis van de aard en de ouderdom van de rotsgesteenten van Wallonië, zelfs al maken die deel uit van hun dagelijkse leefomgeving. De natuurliefhebbers, de natuurkenners, de toeristische gidsen, de onderwijzers, de studenten, enz., verwijzen soms naar deze rotsen, maar dan op een zeer oppervlakkige manier. Vooral deze mensen wil dit boek aanspreken, om uit te leggen hoe deze gesteenten werden afgezet en in welke omstandigheden ze werden vervormd (geplooid, verschoven, gebroken, etc.) om tot hun huidige uitzicht te komen.Omdat rotsen vaak het toneel vormen van een geschiedenis of een legende, werd er ook een rubriek gewijd aan deze meer anekdotische aspecten. Bovendien werd de enigszins lastige aard van het behandelde onderwerp (de geologie) lichter verteerbaar gemaakt door de talrijke foto's en schetsen. Het boek richt zich dus tot een ruim publiek.InhoudDe Waalse ondergrond heeft een zeer gevarieerd ouderdomsbereik en bepaalde internationaal erkende geologische etages worden zelfs gedefinieerd op grond van rotsmassieven in Wallonië: dit is het geval voor het Frasniaan, het Famenniaan, het Tournaisiaan, het Viseaan, het Dinantiaan en het Namuriaan. De lezer wordt meegenomen op een reis doorheen meer dan 500 miljoen jaar geologische geschiedenis en de tijd is de leidraad van het werk: de 78 sites die in een eigen rubriek worden beschreven, worden in volgorde van ouderdom van de overeenkomstige gesteenten voorgesteld. Zo is elk geologisch tijdperk vertegenwoordigd, van het Cambrium tot nu.
01/01/2008 bis 01/01/2010

BUG: Brussels Urban Geology

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

Informatisering van de geologische gegevens van het Brussels Hoofdstedelijk GewestBeschrijving van het programmaOok in de stad Brussel breidt de urbanisatie zich verder uit en komen er grote bouwwerven tot stand. Om de ontwikkeling van een belangrijke metropool te kunnen beheren, dient de samenstelling en de structuur van de ondergrond goed gekend te zijn.De spreiding van de informatie over de ondergrond verhindert een vlugge en moderne evaluatie van deze informatie. Het programma heeft tot doel dit gemis zoveel mogelijk op te heffen en de autoriteiten een krachtig informatiesysteem ter beschikking te stellen. Dit systeem dient een vlugge en directe toegang tot de 2D- en 3D-voorstelling van de geologische ondergrond van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te laten.De potentiële gebruikers van dit instrument in ontwikkeling zijn vooral te situeren in de sector van de burgelijke bouwkunde (voor de realisatie van het Stedelijk Express Net, de metro-uitbreiding, de bouw van nieuwe tunnels en ondergrondse parkeergarages en de inplanting van flatgebouwen).UitwerkingHet programma is opgebouwd rond drie thema's:Met behulp van 3D-modules in een GIS-omgeving een modellisering van de geologische structuren van de stad Brussel ontwikkelen:de eerste stap is gebaseerd op de geologische gegevens, verzameld in het kader van GEODOC, het informatiseringproject van de archieven van de BGD,de volgende is het verwerken van gegevens die bij andere instanties verspreid liggen.Het uitwerken van thematische kaarten, gebaseerd op alle beschikbare gegevens, die in 3D-formaat kunnen geraadpleegd worden.Het uitwerken van een methode, die ook in andere grote steden met een complexe geologische opbouw kan toegepast worden.Het BUG-project richt zich op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in het geel op de kaart). De onderafdelingen (zwarte vierkanten) zijn gebaseerd op kaarten op schaal 1/5000, gepubliceerd door het Ministerie van Openbare Werken.Het actueel werk van het BUG-project is gebaseerd op 8 kaarten (in het blauw, 31-3 1 tot 8), die een oppervlakte van 80km² in het centrum van Brussel beslaan!
01/01/2008 bis 31/12/2009

Geology and tourism in Belgium

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

Het programma « Geologie en Toerisme in België » werd opgezet in het kader van het Internationale Jaar van de Planeet Aarde (zie yearofplanetearth.org en www.jaarvandeplaneetaarde.be). Het wil toeristische activiteiten die over de aardwetenschappen spreken, in de schijnwerper zetten. Dit betreft musea, toeristische steenkoolmijnen en ondergrondse steengroeven, grotten en geosites, waarvoor de volgende gegevens werden verzameld: naam, adres, wegbeschrijving, openingsuren, telefoon- en faxnummers, website, e-mail, prijzen, een beschrijving met het accent op het geologische gedeelte en opmerkingen over diverse zaken (audiogidsen, gebruikte talen, parking, boetiek, cafetaria, pedagogische dossiers, etc.). De Belgische Geologische Dienst kan evenwel niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele wijzingen in de gegevens, die met de grootste zorg werden verzameld en waarvan de geldigheidsdatum wordt aangegeven. De bezoeker wordt gevraagd, na te kijken of deze gegevens op het moment van zijn bezoek nog actueel zijn.De « musea » worden in 2 categorieën voorgesteld: musea die tijdens de week en in het weekend open zijn en musea die slechts tijdens bepaalde periodes van het jaar (bijvoorbeeld schoolvakanties), enkel in het weekend of op afspraak kunnen worden bezocht. De belangrijkste musea worden geïllustreerd met enkele foto's.In de rubriek « steenkoolmijnen en ondergrondse steengroeven » staan de sites waar ooit mijnbouwactiviteit heeft plaatsgevonden en die nog steeds kunnen worden bezocht. Wanneer deze werkplaatsen zelf niet meer toegankelijk zijn, maar er op het mijnterrein een museum werd ingericht, wordt de site in de rubriek « musea » beschreven.De « geosites » zijn bijzondere ontsluitingen in het landschap, die met didactische panelen werden ingericht.Dit overzicht maakt geen aanspraak op volledigheid. Elke suggestie is welkom op het volgende adres: bgd@naturalsciences.be.De toeristische sites die verband houden met de aardwetenschappen en die in dit programma aan bod komen, worden hieronder beschreven.De MuseaOpen tijdens de week en in het weekendAmpsin (provincie Luik) – Les Maîtres du feuAndenne (provincie Henegouwen) – Het "Musée de la Céramique"Antwerpen (provincie Antwerpen) - DiamantmuseumBeringen (provincie Limburg) – Het MijnmuseumBernissart (provincie Henegouwen) – Het "Musée de l’Iguanodon"Blankenberge (provincie West-Vlaanderen) – Living Stone MuseumBrussel (Brussels hoofdstedelijk gewest) – Museum voor NatuurwetenschappenBrugge (provincie West-Vlaanderen) – DiamantmuseumEben-Emael (provincie Luik) – Het Geologium van de BroukayHan-sur-Lesse (provincie Namen) – Het "Musée du Monde souterrain"Houdeng-Aimeries (provincie Henegouwen) - Het "Musée de la Mine Robert Pourbaix"Jemelle (provincie Namen) – Het "Centre du Rail et de la Pierre"Luik (provincie Luik) – Het "Maison de la Métallurgie et de l’Industrie"Obourg (provincie Henegouwen) – De geologische tuin van Obourg en het huis van de bio- en geologische wetenschappenOostende (provincie West-Vlaanderen) - Earth ExplorerRance (provincie Henegouwen) – Het "Musée du Marbre"Salmchâteau (provincie Luxemburg) – Het "Musée du Coticule"Soignies (provincie Henegouwen) – Het "Centre de Documentation de la Pierre bleue et du Verre"Sprimont (provincie Luik) – Het "Musée de la Pierre"Vielsalm (provincie Luxemburg) – Het "Maison du Pays de Salm"Alleen open in bepaalde periodes van het jaar, in het weekend of op afspraakBasècles (provincie Henegouwen) – Het "Musée de la Pierre et du Marbre"Deurne (provincie Antwerpen) – Natuurhistorisch museum "Boekenberg"Kelmis – Neu-Moresnet (provincie Luik) – Het museum van de GeulvalleiMerksem (provincie Antwerpen) – Mineralogisch museumRebecq (provincie Waals-Brabant) – Het "Musée du Porphyre"Sint-Gillis-Waas (provincie Oost-Vlaanderen) – Het huis van de EvolutieTerhagen (provincie Antwerpen) – Museum RupelkleiDe steenkoolmijnen en ondergrondse steengroevenBertrix (provincie Luxemburg) – Au coeur de l’ArdoiseBlegny (provincie Luik) – De mijn van Blegny en het "Musée minier du Puits Marie"Comblain-au-Pont (provincie Luik) – De ondergrondse zandsteengroeve van GéromontOrp - Jauche (provincie Waals-Brabant) – De ondergrondse steengroeven van Folx-les-TombesRiemst – Kanne (provincie Limburg) - Mergelgrotten « Avergat »Riemst - Zichem-Zussen-Bolder (provincie Limburg) – Mergelgrotten « De Kuilen »Spiennes (provincie Henegouwen) – De neolithische vuursteenmijnen van SpiennesDe grottenComblain-au-Pont (provincie Luik) - De "Grotte de l’Abîme"Couvin (provincie Namen) – Voorhistorische grot "Caverne préhistorique de l’Abîme"Dinant (provincie Namen) – De grot van Dinant « La Merveilleuse »Flémalle (provincie Luik) – De grot en prehistosite van RamioulGesves (provincie Namen) - Goyet la PréhistoriqueHan-sur-Lesse (provincie Namen) – De grot van HanHastière-sur-Meuse (provincie Namen) – Domein van de grotten van de Pont d’ArcoleHotton (provincie Luxemburg) – De Grot van Duizend-en-één NachtenPetigny – Couvin (provincie Namen) – De Grotten van Neptunus of "Grotte de l’Adugeoir"Remouchamps (provincie Luik) – De grotten van RemouchampsRochefort (provincie Namen) – De grot van LoretteSclayn – Andenne (provincie Henegouwen) – De grot ScladinaDe GeositesComblain-au-Pont (provincie Luik) – Geologisch Pad van Comblain-au-PontEngis (provincie Luik) – Het "Parc des Tchafornis"Hoegaarden (provincie Vlaams-Brabant) – GoudbergVresse-sur-Semois (provincie Namen) – Wandeling « Au fil du temps »

Seiten

Go to top