RBINS biblio

ACHETEZ VOS TICKETS EN LIGNE

TICKETS !

 

Mesures à suivre lors de votre visite

De steenkoolverkenningsboring Opoeteren-Den Houw (boring 168 van het Kempens Bekken)

TitreDe steenkoolverkenningsboring Opoeteren-Den Houw (boring 168 van het Kempens Bekken)
Type de publicationBook
Year of Publication1986
AuteursDusar, M, Bless, MJohannes M, Burger, K, Lie, SFan, Meyskens, M, Paproth, E, Somers, Y, Voets, R
Series TitleGeological Survey of Belgium Professional Paper
Volume226
Number of Pages98
PublisherMinisterie van Economische Zaken, Administratie der Mijnen, Geologische Dienst van België
VilleJennerstraat 13, 1000 Brussel
ISBN Number0378-0902
Résumé

Nederlands

De boring 168 (Opoeteren-Den Houw), geboord in 1983-84 vormt een onderdeel van het onderzoeksprogramma van de Belgische Geologische Dienst naar nieuwe steenkoolreserves in het Kempens Bekken buiten het concessiegebied der Kempense Steenkolenmijnen en bevestigde vroegere resultaten aangaande de steenkoolrijkdom van het Neeroeteren-Rotem kolenveld.

Het Steenkoolterrein werd bereikt op 653 m diepte en bestaat tot 685 m uit de Neeroeteren Zandsteen, van Westphaliaan D ouderdom, zonder steenkool en tot einddiepte 1246 muit het Maurage Member, hoofdzakelijk van Westphaliaan C ouderdom waarin de dubbele Nibelung tonstein, gekoppeld aan een zwak mariene horizon, toelaat een verdere onderverdeling door te voeren.

In het Maurage Member werden 18 potentieel ontginbare koollagen (DNB-norm) aangeboord met een gemiddelde kooldikte van 124 cm (min. 94 cm, max. 181 cm) wat een in-situ steenkoolreserve van 30.1 miljoen ton/km2 of 5 miljoen ton/km2 en per 100 m diepte doorsnede vertegenwoordigt. Zij bestaan voornamelijk uit vlamkool met een gemiddeld gehalte aan vluchtige bestanddelen van 36.3%, 3% as en 1.08% zwavel. Vanaf ~950 m diepte nemen de verkooksingseigenschappen plots toe. Overigens is de inkolingsgradiënt lager dan in de meer noordelijk gelegen boringen van het Neeroeteren-Rotem kolenveld: 0.04% per 100 cm voor de gemiddelde vitriniet reflektiviteit en 0.73% per 100 m voor de vluchtige bestanddelen.

 

Français

Le sondage 168 (Opoeteren - Den Houw) a été foré en 1983-84 pour le Service Géologique de Belgique dans un programme de prospection houillère en Campine en dehors du bassin minier en exploitation. Il a confirmé les résultats antéreurs sur la richesse en charbon du gisement de Neeroeteren-Rotem.

Le sommet du terrain houiller a été atteint à 653 m ; il est composé de Grès de Neeroeteren sans houilles traversé sur 32 m et le Membre de Maurage, traversé sur 562 m jusqu'à la profondeur terminale de 1246 m. Le tonstein double Nibelung surmontant un niveau faiblement marin peut servir comme base pour une subdivision ultérieure de ce membre.

Dans le Membre de Maurage 18 couches potentiellement exploitables ont été traversées avec une puissance moyenne de 124 cm (max. 181 cm, min. 94 cm) représentant une réserve in-situ de 30,1x10^6 tonnes/km2 ou 5x10^6 tonnes/km2 par stampe de 100 m. Elles sont classifiées comme charbons flambants ayant une teneur moyenne de 36,3% en matières volatiles, 3% de cendre et 1,08% en soufre. À la suite d'une augmentation dans la houillification à partir de 930 m, la moitié inférieure possède des propriétés cokéifiantes. Le gradient de houillification atteint 0.04% par 100 m pour le pouvoir réflecteur aléatoire et 0.73% par 100 m pour la teneur en matières volatiles. Ces valeurs augmentent sensiblement vers le nord dans le gisement de Neeroeteren-Rotem.

 

English

The 168 (Opoeteren-Den Houw) well was drilled in 1983-84 on behalf of the Belgian Geological Survey as part of an exploration programme for new coal reserves outside the Campine mining area and confirmed the coalcontent of the Upper Carboniferous Westphalian C-D Neeroeteren-Rotemcoalfield.

Beneath a Quaternary to Upper Cretaceous overburden attaining 653 m, the Carboniferous sequence can be subdivided in two members, namely the Westphalian D Neeroeteren Sandstone traversed over 32 m without coal and the mainly Westphalian C Maurage Member traversed over 562 m, which can be further subdivided aftera 455 m thick interval by the double lower Nibelung tonstein surmounting a weakly marine horizon.

In the Maurage Member 18 potentially exploitable coalseams were encountered with an average coal thickness of 124 cm (max. 181 cm, min.94 cm) representing an in-situ reserve of 30.1x10^6 ton/km2 or5x10^6 ton/km2 per 100 m of rock section. These coals can be classifiedas highly volatile bituminous with average contents of 36.3% in volatile matter, 3% ash and 1.08% sulphur. A coalification increase halfway the sequence would allow usage of the lower coal seams as coking coals.

Otherwise the coalification gradient is fairly low : 0.04% per 100 m in average vitrinite reflectance or 0.73% per 100 m in volatile matter content. Coalification rates markedly increase towards the north in the Neeroeteren-Rotem coalfield.

 

Deutsch

Die Bohrung 168 (Opoeteren-Den Houw) wurde in 1983-84 vom Belgisehen Geologischen Landesamt als Teil eines Forschungsprogramms zur Erkundung neuer Steinkohlenlagerstätten nördlich des Konzessionsbereichs der Kempener Steenkolenmijnen niedergebracht. Diese Bohrung bestätigt frühere Ergebnisse über den angetroffenen Kohlereichtum im Westfal C-D des Neeroeteren-Rotem Feldes.

Unterhalb des Quartär, Tertiär und der Oberkreide wurde das Steinkohlengebirge in 653 m Teufe erreicht. Es besteht vereinfacht aus zwei Abschnitten, nämlich aus dem zum Westfal D gehörigen 32 m mächtigen, flözleeren Neeroeteren Sandstein (bis 685 m Teufe) und aus der 579 m mächtigen, bis 1264 m Endteufe durchbohrten flözführenden Schichtenfolge des Westfal D und Westfal C. Die genannte Schichtenfolge hat eine geringe Neigung von 10 bis 12° und ist lediglich im Teufenbereich 917 m von einer tektonischen Störung (Verwurf 25 bis 40 m) unterbrochen. Die durch Neuropteris ovata paläobotanisch definierte Stufengrenze Westfal C/Westfal D wurde nicht beobachtet. Jedoch lässt sich die flözführende Schichtenfolge = Maurage Member durch Nachweis eines schwachmarinen Horizontes (Geisina), durch die beiden unteren Nibelung-Tonsteine (1141 m Teufe), durch den Odin-Tonstein (1058 m Teufe) und durch den 10 cm starken, unbenannten Tonstein (698 m Teufe) im Westfal C/D Grenzbereich auftretend, untergliedern.

In der Maurage Schichtenfolge (Westfal C bis Basis Westfal D) befinden sich 18 abbauwürdige Flöze unter Berücksichtigung der Belgisehen DNB-Norm (Mächtigkeit> 90 cm, Kohlengehalt >50 Gew.-%). Die mittlere Flözmächtigkeit beträgt 124 cm (min. 94 cm, max. 181 cm), was einer in-situ Steinkohlenmenge von 30,1 Mio t/km2 oder 5 Mio t/km2 pro 100 m Teufe entspricht. Nach der gültigen Klassifikation handelt es sich um Flammkohlen mit durchschnittlich 36,3 Gew.-% Flüchtigen Bestandteilen, 3 Gew.-% Asche, 1,08 Gew.-% Schwefel und einem oberen Heizwert von 33115 kJ/kq. Der Inkohlungsgrad ist relativ niedrig und erreicht nicht die Werte der weiter nördlich erbehrten stratigraphischen Äquivalente. Ab 930 m Teufe wurde eine Zunahme der Inkohlung festgestellt derart, dass die Kohle Verkokungseigenschaften aufweist. Aus den Analysen ergibt sich einInkohlungsgradient von 0,04%/100 m Teufe mittlerer Vitrinitreflexion und0,73 Gew.-%/100 m Teufe fUr den Gehalt an FlUchtigen Bestandteilen. In nördlichter Richtung haben diese Gradienten zunehmende Tendenz.

URLhttp://biblio.naturalsciences.be/library-1/rbins-staff-publications/pdfs/PP_1986_3_226.pdf
Go to top