RBINS biblio

ACHETEZ VOS TICKETS EN LIGNE

TICKETS !

 

Mesures à suivre lors de votre visite

De steenkoolverkenningsboring Hechtel-Hoef (boring 174 van het Kempisch bekken)

TitreDe steenkoolverkenningsboring Hechtel-Hoef (boring 174 van het Kempisch bekken)
Type de publicationBook
Year of Publication1998
AuteursDusar, M, Bless, MJohannes M, Burger, K, Demaret, M, Hardy, M, Langenaeker, V, Lie, SFan, Paproth, E, Piérart, P, Somers, Y, Streel, M, Wouters, L
Series TitleGeological Survey of Belgium Professional Paper
Volume286
Number of Pages129
PublisherMinisterie van Economische Zaken, Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, Belgische Geologische Dienst
VilleJennerstraat 13, 1000 Brussel
ISBN Number0378-0902
Résumé

Nederlands

Boring KB 174 (Hechtel-Hoet), geboord in 1985, vormt een onderdeel van het onderzoeksprogramrna van de Belgische Geologische Dienst naar de steenkoolreserves in het Kempisch Bekken. Zij werd uitgevoerd in hetBeringen-Zolder Noordveld in aansluiting op de seismische campagne Leopoldsburg 1984. De boring is gelegen in het mogelijk rijkste kolenveld van het westelijk steenkoolbekken, tussen de breuken van Helchteren en Donderslag, met weinig gestoorde noordhellende lagen onder de subhorizontale Tertiair-Krijt sequentie, tot 729 m, en een 120 m dikPermo-Trias pakket (top Karboon 847.50 m - einddiepte boring 1500.20 m). Westphaliaan A-B lagen werden aangeboord: Bundel van Eikenberg van top Karboon tot 995.76 m (Horizon van Eisden), Bundel van As tot 1293.59 m (Horizon van Quaregnon, tevens Westphaliaan A/B grens) en Bundel van Genk tot einddiepte. De Tonsteins Zollverein 2, Zollverein 8 en Karl 2 komen voor in resp. koollagen KS4Sb, KS48b en KS70. De standaard biozonatie voor het Westphaliaan in België werd herkend voor megaflora, miosporen, megasporen en niet-mariene schelpen. Een curve voorde relatieve zeespiegelstand op basis van derde tot vijfde orde cycli bevestigt de vroeg-variscische opheffing van het hinterland tijdens de overgang Westphaliaan A/B. Het steenkoolgehalte bedraagt 5.5%, de technischesteenkoolreserves tot einddiepte 36.71 Mton/km2, de potentieel ontginbare reserves tot einddiepte 22.23 Mton/km2 of 18.10 Mton/km2 tot -1250 m, met een gemiddelde kool dikte van 127 cm (max. 170 cm). De potentieel ontginbare koollagen vertegenwoordigen ruim 45 % van het totale steenkoolgehalte en de reserves liggen 30% boven het gemiddelde voor het Beringen-Zolder Noordveld, maar de laagdikte is niet veel hoger. Het steenkoolgehalte neemt duidelijk toe van de Bundel van Eikenberg naar de Bundel van Genk, met een concentratie in minder maar dikkere lagen (10 lagen met gemiddeld 117 cm kooldikte in het Westphaliaan B tegen 3 lagen met gemiddeld 158 cm kooldikte in het Westphaliaan A). De steenkool bestaat uit gasvlamkool en vlamkool (vluchtige bestanddelen 39-32%, Vrm 0.66-0.97%) met een gemiddelde boven calorische waarde van 33845 kJ/kg, asgehalte 8.9% en zwavel 0.99%, en is niet geschiktvoor verkooksing. De boring bevindt zich aan de noordrand van een inkolingsminimum, zonder post-variscische nainkoling. De vrij sterke mariene beïnvloeding van het steenkoolterrein laat zijn sporen na in de steenkoolkwaliteit, maar ook in de kerogenen (type II opvallend sterk vertegenwoordigd). Alhoewel de doorboorde koollagen in het olie-vensterverkeren werd vrij methaangas aangetroffen in de onderste helft van het doorboorde Steenkoolterrein, en gebeurlijk ook in zandsteenbanken. De originele beschrijving van een olievondst in de nabijgelegen boring KB118 Leopoldsburg is toegevoegd.

 

Français

Le sondage de reconnaissance houillère Hechtel-Hoef (sondage 174 du Bassin de Campine)

Le sondage 17 4 du Bassin de Campine a été foré en 1985 par le Service géologique de Belgique dans une campagne de prospection houillère au nord des charbonnages de Beringen-Zolder, suite à la reconnaissance sismique de Bourg-Léopold en 1984. Le sondage est situé dans la partie la plus riche en charbon du bassin houiller occidental, entre les failles d'Helchteren et de Donderslag, caractérisée par des couches régulières à pendage nord, surmontées par une série Tertiaire-Crétacé subhorizontale (base à 729 m) et par un biseau Permo-Triasique de 120 m d'épaisseur (sommet du Houiller à 847.50 m, profondeur totale 1500.20 m). Des couches appartenant au Westphalien A-B ont été traversées: le faisceau d'Eikenbergjusqu'à 995.76 rn (Horizon marin d'Eisden), le faisceau d'As jusqu'à 1293.59 rn (Horizon marin de Quaregnon, limite Westphalien A/B) et le faisceau de Genk jusqu'à la profondeur terminale. Les tonsteinZollverein 2, Zollverein 8 et Karl 2 ont été reconnus dans les couches KS4Sb, KS48b et KS70 respectivement. La succession des assemblages de mégaflore, miospores, mégaspores et mollusques non-marins correspond bien à la biozonation-type du Westphalien belge. L'établissement d'une courbe représentant les variations relatives du niveau marin, basée sur des cycles du troisième au cinquième ordre, indique que le soulèvement varisque a débuté à la transition Westphalien A/B. La teneur en charbon atteint 5.5% de la masse rocheuse; les réserves techniques de charbontraversé en sondage atteignent 36.71 Mton/km2, les réserves potentiellement exploitables, 22.23 Mton/km2 ou 18.10 Mton/km2 jusqu'à -1250 m pour une épaisseur moyenne en charbon de 127 cm par couche (max. 170 cm). Les réserves de couches exploitables représentent 45% de la teneur totale en charbon, dépassant de 30% la moyenne calculée pour le gisement au nord de Beringen-Zolder, bien que l'épaisseur moyenne des couches ne varie guère. La variation des teneurs en fonction de la stratigraphie est importante: du Westphalien B au Westphalien A, la teneur en charbon augmente, le nombre de couches exploitables diminue mais leur épaisseur augmente (de 10 couches de charbon d'épaisseur moyenne de 117 cm à 3 couches d'épaisseur moyenne de 158 cm). Le charbon flambant (flénu) possède les propriétés suivantes: taux en matières volatiles diminuant de 39 à 32%, réflection vitrinite moyenne augmentant de 0.66 à 0.97% (fenêtre à huile), valeur calorifique supérieure de 33845 kJ/kg, cendre 8.9% et soufre total 0.99%daf, sans propriétés cokéifiantes. Le sondage est situé au bord nord d'une anomalie négative de houillification, empêchant toute maturation thermique secondaire post-varisque. L'influence marine persistante pendant la sédimentation a également fourni une proportion élevée de kérogènes de type II. Les charbons et quelques bancs de grès dans la moitié inférieure du sondage contiennent du méthane libre. La relation d'une rencontre de pétrole en 1950 dans le sondage voisin no 118, à Bourg Léopold complète ce rapport.

 

Deutsch

Die Steinkoblen-Erkundungsbobrung Hecbtel-Hof (Bohrung 174 des Kempener Beckens)

Die Bobnmg 174 des Kempener beckensist im Jahr 1985 vom Belgisehen Geologischen Dienst im Rahmen eines Programms zur Untersuchwtg der Steinkohlenvorräte im Kempener Becken abgeteuft worden. Sie wurde nach der seismischen Kampagne Leopoldsburg des Jahres 1984 im Nordfeld der Zechen Beringen-Zolder niedergebracht. Die Bohrung ist im kohlenreichsten Gebiet vom westlichen Teil des Steinkohlenbeckens, zwischen den Störwtgen von Helchteren und Donderslag, angesetzt Worden. Das Karbon fält wenig gestört nach Norden ein. Subhorizontalliegende Tertiär- und Kreidegesteine werden in 729 m Teufe von 120m mächtiger Permo-Trias wtterlagert (Top Karbon bei 847 m Teufe; Endteufe 1500,20 m). Es wurden Schichten des Westfals A wtd B angetroffen: Schichten von Eikenberg vom Top Karbon bis 995,76 m (Eisden- bzw. Domina-Horizont), Schichten von As bis 1293,59 m (Quaregnon- bzw. Katharina-Horizont; Grenze Westfal A/Westfal B) wtd die Schichten von Genk bis zur Endteufe. Die Kaolinkohlentonsteine Zollverein 2, Zollverein 8 wtd Karl 2 wurden in den Flöze KS45b, bzw. KS48b wtd KS70 erkannt. Die Abfolgen der Megafloren-, der Mio- wtd Megasporen- wtd der Gemeinschaften nicht-mariner Mollusken entsprechen den typischen Biozonen-Fotgen im belgiseben Westfal. Eine Kurve der Meeresspiegelschwankwtgen wird mit Hilfe von Zyklen 3.-5. Ordnwtg konstruiert. Sie zeigt, dass die Hebwtg dieses Gebietes bereits nach der Wende Westfal AlB begann. Der Steinkohlenanteil an der durchteuften Schichtenfolge beträgt 5,5%, die technischen Steinkohlenreserven liegen bei 36,71 Mton/km2, die möglicherweise gewinnbaren Reserven betragen 22,23 Mton/km2 oder 18,10 Mton/km2, berechnet bis -1250 m Teufe bei einermittleren Flözmächtigkeit von 127 cm (max. 170 cm). Die Reserve an abbauwürdigen Flözen beträgt 45% des Gesamtgehaltes an Kohle, liegt also 30% über dem Mittel für die Gesteinsfolge im Gebiet nördlich von Beringen-Zolder, obgleich die mittlere Flöz-Mächtigkeit nicht so in diesem Masse schwankt. Die Variation des Gehaltes an Kohle in Abhängigkeit von der Stratigraphie ist bemerkenswert: vom WestfalB zum Westfal A nimmt der Kohlengehalt zu; die Zahl der abbauWOrdigen Flöze nimmt zwar ab, aber ihre Mächtigkeit nimmt zu (von 10 Flöze mit im Mittelll7 cm Kohle auf3 Flöze mit im Mittel 158 cm Kohle). Die Flanunkohle hat folgende Eigenschaften: der Gehalt an Flüchtigen Bestandteilen vermindert sich von 3 9 auf 3 2%, die Rr (mittlere Vitrinit-Reflexion) nimmt von 0,66 auf0,97% zu (gemessen in Öl), der Brennwert beträgt 33845 kJ/kg, Asche 8.90/o wtd Schwefel 0,99% waf, die Kohle ist nicht verkokbar. Die Bohnmg liegt am Nordrand einer negativenInkohlwtgsanomalie, die eine sekündäre, post-variscische thermische Beeinflusswtg verhindert hat. Der während der Sedimentation andauernde marine Einfluß hat den Anteil an Kerogenen des Typs II erhöht. Im wtteren Teil der Bohnmg filhren die Kohlen und einige Sandsteinbanke freies Methan. Der Fwtd von Erdöl in der benachbarten Bohnmg Nr. 118in Leopoldsburg, im Jahr 1950, ergänzt diese Tatsache.

 

English

Coal explorationborehole Hechtel-Hoef (deep borehole KB174 of the Campine basin)

The Campine Basin exploration corehole KB174 was drilled in 1985 for the Belgian Geological Survey to assess the coal reserves in the Northfield of the former Beringen and Zolder collieries, and based on the seismic reconnaissance campaign Leopoldsburg 1984. The borehole is located in the riebest part of the western coalfield, in between the Helchteren and Donderslag faults; the beds are regularly north-dipping below a subhorizontal Tertiary-Cretaceous sequence till 729 m and a Permo-Triassic wedge with thickness 120m (top Carboniferous 847.50 m, final depth 1500.20 m). Westphalian A/B strata were encowtterd, consisting ofthe Eikenberg coal seam group till 995.76 m (EisdenMarine Horizon), the As coal seam group tilll293.59 m (Quaregnon Marine Horizon, also Westphalian NB boundruy) and the Genk coal seam group till final depth. The Tonstein horizons Zollverein 2, Zollverein 8 and Karl 2 occur in resp. coalseams KS45b, KS48b and KS70. The standard biozonation ofthe Belgian Westphalian could be recognised for megaflora, miospores, megaspores and non-marine molluscs. The relative sea1evel curve based on third to fifth order cyclicity confrrrns an early variscan hinterland uplift during the Westphalian AlB transition. Coal content attains 5.5% of the total rock volume; technical coal resource to final depth 36.71 Mton/km2; potentially recoverable coal 22.23 Mton/km2 to final depth or 18.10 Mton/km2 to -1250 m, with average net coal thickness of 127 cm per seam(max. 170 cm). Recoverable coal reserves represent 45% of the total coal volume, exceeding the average reserves of the Beringen-Zolder Northfield by 30% whereby coal seam thicknesses remain fairly uniform over the whole area. Coal content shows nevertheless stratigraphical discrepancies, increasing from Westphalian B to A and concentrating in fewer but thicker seams (I 0 seams with average net coal seam thickness 117 cm in the Westphalian B vs. 3 seams with 158 cm coal in the Westphalian A). The High Volatile Bituminous A coal has a volatile matter content varying from 39 to 32% and an average vitrinite reflectance from 0.66 to 0.97% (oil window), with mean upper calorific value of 33845 kJ/kg, ash 8.9% and Sulphur 0.99%daf, making it not suited for metallurgical purposes.The borehole is located on the northflank ofa coalification low, without post-variscan secondary coalification. A weak but persistent marine influence of the sedimentary environment negatively influences the coal properties but Ieads to a high proportion of type II kerogens. Free methane gas was encountered while traversing coal seams and occasional sandstone beds in the lower half of the borehole. The original description of an oilshow in the nearby borehole KB 118 Leopoldsburg is added.

URLhttp://biblio.naturalsciences.be/library-1/rbins-staff-publications/pdfs/PP_1998_1_286.pdf
Go to top