Vacatures


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) werft een wetenschappelijk medewerker aan (M/V/X). De wetenschappelijk medewerker zal worden ingezet in de recent gestarte projecten “Bepalen van de staat van instandhouding van het Natura 2000 gebied Vlakte van de Raan” en “Bepalen van de biologisch meest waardevolle zones binnen het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken” (12/2019-06/2021) gefinancierd door FOD Leefmilieu.

Context

De Belgische mariene wateren huisvesten een rijk leven. Als gevolg van menselijke activiteiten komt dit rijke leven onder druk te staan en dringt bescherming en/of herstel, waar nodig, zich op. Een eerste stap om tot bescherming en herstel te komen is de inschatting van de huidige toestand van de natuur. Hiertoe werden reeds heel wat studies ondernomen en voor het Habitatrichtlijngebied “Vlaamse Banken” beschikken we momenteel over een goede beschrijving van de staat van instandhouding (sensu Habitatrichtlijn). Met betrekking tot het recent uitgebreide Habitatrichtlijngebied “Vlakte van de Raan” ontbreekt een dergelijke beschrijving momenteel.

Eénmaal de staat van instandhouding is gekend, wordt bepaald in hoeverre maatregelen ter bescherming en/of herstel nodig zijn. Voor het Habitatrichtlijngebied “Vlaamse Banken” werd de nood geïdentificeerd tot het nemen van visserijmaatregelen ter bescherming van biologisch waardevolle habitats en ter behoud van de zeebodemintegriteit. Vooraleer op een wetenschappelijk onderbouwde manier zones te kunnen selecteren voor visserijmaatregelen, dienen in eerste instantie de biologisch meest waardevolle zones in kaart gebracht te worden.

Taken

De focus van het onderzoek zal liggen op:

 1. Vlakte van de Raan
  1. Compilatie en integratie van ecologisch relevante data m.b.t. de Vlakte van de Raan (i.s.m. ILVO)
  2. Beschrijving van de staat van instandhouding en het voorstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor de Vlakte van de Raan (i.s.m. ILVO)
  3. Oplijsten van bedreigende factoren voor de Vlakte van de Raan
 2. Visserijmaatregelen
  1. Het statistisch modelleren van de habitatgeschiktheid voor macrobenthische gemeenschappen in het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ)
  2. Het integreren van ecologische gegevens m.b.t. verschillende ecosysteemcomponenten in een update van de Biologische Waarderingskaart voor de Belgische mariene wateren (zie http://www.vliz.be/projects/bwzee/)
  3. Bijdragen aan voorstellen tot visserijmaatregelen in het BDNZ (i.s.m. ILVO)
  4. Bijdragen aan de inschatting van de gevoeligheid van benthische habitats voor bodemvisserij (i.s.m. ILVO)

Diploma

 • Master in de Wetenschappen of Bio-ingenieur of equivalent

Technische competenties

 • Gedegen ervaring en kwaliteiten m.b.t. toepassing van statistische analyses (R)
 • Gedegen ervaring en kwaliteiten m.b.t. databeheer
 • Kennis m.b.t. (marien) natuurbehoud strekt tot aanbeveling

Wij bieden

 • Een voltijdse betrekking als wetenschappelijk medewerker (SW1) (01/05/2020-30/06/2021)
 • Een dynamische, uitdagende, gevarieerde en stimulerende werkomgeving
 • Gratis woon-werkverplaatsing met openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding

DUUR EN WERKPLAATS

 • 1 april 2020 (bij voorkeur) tot 30 juni 2021
 • KBIN Brussel (Vautierstraat 29, 1000 Brussel) met regelmatige dienstreizen naar ILVO (Oostende)

Solliciteren

 • Indien geïnteresseerd, solliciteer door het opsturen van een motivatiebrief, CV en kopie van het MSc diploma met referentie “Natura 2000” tegen ten laatste 15/03/2020 naar Yolande Maes (ymaes@naturalsciences.be).
 • Interviews van voorgeselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 20/03/2020
 • Enkel sollicitaties die aan de voorwaarden voldoen en die op tijd werden ingediend zullen in overweging worden genomen

Voor meer informatie:


De Belgische Geologische Dienst (BGD), departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op zoek naar een geoloog voor 1 jaar in het kader van het GeoCamb (Brain-Be 2.0) project

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een gerenommeerd onderzoeksinstituut dat een zeer uitgebreide waaier van disciplines omvat zoals biologie, geologie, oceanografie, taxonomie, paleontologie en ecologie. De Operationele Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven is het belangrijkste
onderzoekscentrum voor aardwetenschappen in België (geologie, paleontologie en archeo-geologie) met zo’n 65 onderzoekers. De Belgische Geologische dienst (BGD) is een autonoom departement van de OD Aarde en Geschiedenis van het Leven. De BGD werd opgericht in 1896 en is een sleutelonderzoekscentrum voor geologie en mineralogie, waar zowel projecten als fundamenteel onderzoek verricht worden. Op Europees niveau is de BGD ook een actief lid van EuroGeoSurveys, van de Europese Federatie van Geologen en van de EGEC. De BGD werkt mee aan talloze projecten op zowel Europees, nationaal als regionaal niveau omtrent geo-energie en meer bepaald geothermie (EUOGA, ENOS, ESTMap, CHMP2030, ThermoMap, BeTemper, plateforme géothermique de Wallonie, BruGeo, MEET, DGE-ROLLOUT, MUSE). Het onderzoek is vooral gefocust op evaluatie en het karteren van het geothermisch potentieel, de exploratie van de ondergrond met geothermie als doel, de geo-economische modellering en de karakterisatie van de Belgische ondergrond voor de optimalisatie van deze techniek.

Het GeoCamb (Brain-Be 2.0) project werd begin 2020 gelanceerd door de BGD, die de coördinator is en die nauw gaat samenwerken met de partners (ORB, ULB, UGent, CSTC-BBRI) voor een periode van 4 jaar. Het belangrijkste objectief van het GeoCam project is om het geothermisch potentieel te onderzoeken van aan het aardoppervlak tot in de diepe ondergrond van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest (Paleozoïcum, Cambrium). De Paleozoïsche sokkel, ook massief van Brabant genoemd, bevindt zich in deze regio’s op een diepte van 0-400m en lijkt geschikt voor de installatie van open en gesloten geothermiesystemen. Momenteel eindigen de meeste ondiepe installaties in deze zone in de contactzone tussen de sedimentaire deklaag en de sokkel van het Cambrium vanwege het gebrek aan geologische en hyrdrogeologische kennis over deze laatste. De enkele zeldzame verkenningen in Brussel (cf. BruGeo) hebben een belangrijk geothermisch potentieel aangetoond in het Cambrium, daar waar er een hoge thermische conductiviteit en een hoog debiet van ondergronds water lijkt gerelateerd te zijn aan de aanwezigheid van kwartsiet en gespleten zandsteen.

GeoCamb zal zich eerst toeleggen op een geologische, geofysische en hydro- geologische verkenning om de paleozoïsche sokkel beter te kunnen herkennen, het geothermisch potentieel van het Cambrium te begrijpen en ten slotte om de kaarten van het geothermische potentieel te verbeteren. Ten tweede zal er een evaluatie van de vraag naar verwarming/koeling in bestaande gebouwen gedaan worden. Tegelijk zullen er 5 casestudies (de prioriteit zal gegeven worden aan Federale Wetenschappelijke Instellingen en publieke gebouwen) gelanceerd worden om hun energienoden en mogelijke reconversie van de verwarming/koeling via geothermie te evalueren. Een ondergrondse verkenning zal bij 3 van deze gebouwen geïnstalleerd worden. Ten derde zal GeoCamb zich ook richten op de economische en de milieuaspecten van geothermische installaties door de onderlinge hinder tussen de systemen te evalueren, de bestaande installaties te monitoren, en door een evaluatie van de milieurisico’s, de efficiëntie en de kosten van de installaties in de Cambrische sokkel in vergelijking met andere installaties.

Taken

 • Samenstellen en organiseren van bestaande gegevens van de ondergrond (geologisch, hydrogeologisch en geothermisch) in samenwerking met GeoCamb-partners
 • Beheren van de verkenning van de ondergrond binnen het project (case studies en privé-projecten) van mogelijke overheidsopdrachten tot monitoringanalyses, testen, metingen en bemonstering op bouwplaatsen, in nauwe samenwerking met de verschillende belanghebbenden.
 • Metingen uitvoeren van de thermische conductiviteit in het labo.
 • Het evalueren van de milieurisico’s van geothermische projecten in de Cambrische sokkel
 • Deelnemen aan de implementatie van een communicatiestrategie
 • Helpen met het coördineren, promoten en communiceren (vergaderingen, notulen, rapporten, evenementen, conferenties, publicaties, sociale netwerken, enz.)  van het project.

Diploma

 • U bezit een universitair Masterdiploma in de Geologie met goede kennis van geothermie/hydrogeologie.
 • Een rijbewijs B en toegang tot een auto is wenselijk voor veldwerk.

Technische competenties

 • Kennis van geothermie, geologie, hydrogeologie en mineralogie (meer bepaald de geologie van Brussel, Waals-Brabant en Vlaams-Brabant).
 • Kennis van het gebruik van GIS-software met een voorkeur voor ArcGIS, databankbeheer met Microsoft Access.

Generieke competenties

 • Goede organisatorische vaardigheden (projectbeheer, respect voor deadlines, organisatie van vergaderingen en evenementen) zijn wenselijk.
 • Enthousiasme voor veldwerk en toegepast onderzoek.
 • Goede communicatieve vaardigheden in verscheidene aspecten: geschreven (rapporten en wetenschappelijke papers), mondeling (spreken in het openbaar) en internet (sociale media, websites, blogs).

Pluspunten zijn

 • Kennis van Frans en Engels ( geschreven & gesproken)

Wij bieden

 • Een contract van bepaalde duur van één jaar.
 • Verloning volgens het wettelijke barema voor een graad SW1 zonder anciënniteit voor het wetenschappelijke personeel aan de federale overheid, gepubliceerd bij de overheid (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl) A.R. 2.6.2010 (publicatie 10.6.2010).
 • De kandidaat zou best kunnen beginnen op 1 Mei 2020.
 • De werkplaats is de Belgische Geologische Dienst - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Jennerstraat 13,1000 Brussel
 • Gratis openbaar vervoer tussen de woonplaats en het Instituut en de mogelijkheid van een fietspremie tussen de woon- en werkplaats.

Solliciteren

 • Stuur je motivering en CV per e-mail tot en met 15 maart 2020 naar epetitclerc@naturalsciences.be ter attentie van Mevrouw Estelle Petitclerc, Belgische Geologische Dienst.
 • Een mondeling en praktisch interview zal voor de geselecteerde kandidaten plaatsvinden op 23-24 Maart 2020. De kandidaten dienen bereikbaar te zijn op 19 maart om hun beschikbaarheid voor het interview te bevestigen.
 • Vragen? Stuur een mail naar de verantwoordelijke geoloog, Estelle Petitclerc.

Personen die geïnteresseerd zijn in deze functie kunnen antwoorden t.e.m 5 maart 2020.

U vindt alle nuttige informatie m.b.t. de functie en de selectieprocedure via de volgende link: https://www.naturalsciences.be/en/about-us/organisation/jobs#anchor18751


In het kader van het FED-tWIN programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten, stellen het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en de Universiteit Antwerpen samen een gecombineerde vacature open voor:

 • deeltijds (50%) structureel zelfstandig academisch personeel (tenure track) aan UAntwerpen en
 • deeltijds (50%) wetenschappelijk medewerker (werkleider SW2) aan KBIN

in het domein van de evolutie van zoogdieren en hun pathogenen meer bepaald het FED-tWIN profiel ‘Opsporen van de oorsprong van recente en toekomstige zoönotische epidemieën in tropisch Afrika (OMEgA)'

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. Het doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen. Het KBIN omvat drie wetenschappelijke operationele directies (OD) die uiteenlopend, vaak multidisciplinair onderzoek verrichten op basis van nieuwe of reeds bestaande biologische, paleontologische of geologische collecties. De OD 'Taxonomie en Fylogenie' is gespecialiseerd in de studie van recente biodiversiteit en de evolutie daarvan. Daarnaast hecht de OD veel belang aan dienstverlening en publiekswerking, het ondersteunen van ‘citizen science’-initiatieven en het publiceren van populairwetenschappelijke artikelen.

Met meer dan 5.500 medewerkers is de Universiteit Antwerpen één van de grootste werkgevers van de provincie Antwerpen. Dag na dag zorgt de inzet van onze medewerkers ervoor dat er vernieuwend onderwijs wordt gegeven aan 20.000 studenten, dat er baanbrekend fundamenteel en toegepast onderzoek wordt verricht en dat de universiteit haar belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij kan spelen. In haar streven naar internationale excellentie, is de Universiteit Antwerpen een onderzoeksuniversiteit in ware zin met een bijzonder sterke expertise in de volgende speerpuntdomeinen in onderzoek: Beeldvorming; Neurowetenschappen; Infectieziekten; Geneesmiddelenonderzoek; Materiaalkarakterisering; Ecologie en duurzame ontwikkeling; Haven, transport en logistiek; Grootstad, geschiedenis en hedendaags beleid; Sociaal-economisch beleid en organisatie.

Functie:

De functie bestaat uit 2 samenhangende aanstellingen in de context van het FED-tWIN financieringsprogramma van de federale overheid met name:

 • Deeltijdse (50%) aanstelling als wetenschappelijk medewerker – werkleider (SW2) bij het KBIN;
 • Deeltijdse (50%) aanstelling als zelfstandig academisch personeel – docent tenure track bij de UAntwerpen.

Taken

Uw opdracht aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en aan de Universiteit Antwerpen

 • Uw opdracht aan KBIN bestaat uit onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.
 • Uw opdracht aan UAntwerpen heeft een structureel karakter in de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel: onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 • U bouwt onderzoek uit in het kader van een ‘One Health’ benadering, naar ‘emerging zoonotic diseases’ in Afrotropische zoogdieren met de nadruk op de evolutie van de pathogenen en hun zoogdiergastheren en de ecologie van de infecties. De twee hoofddoelstellingen zijn (i) te ontrafelen hoe de fylogeografie, evolutionaire geschiedenis en ecologie van gastheren inzicht kunnen verschaffen in de diversiteit, oorsprong en verspreiding van deze pathogenen; (ii) te achterhalen welke ecologische mechanismen en milieuveranderingen (klimaat, landschap, biodiversiteitsverlies, …) een gastheersprong kunnen faciliteren of gastheerspecificiteit in stand kunnen houden, zelfs als er geen sterke moleculaire barrière bestaat.

Op korte termijn is het de bedoeling om het eerste hoofddoel aan te pakken door het gebruik van nieuw geoptimaliseerde NGS-technieken om de technisch uitdagende, maar unieke collecties van museumspecimens te screenen op de aanwezigheid van meerdere pathogenen. Dit zal toelaten om de soorten te identificeren die bepaalde pathogenen herbergen, de fylogenetische en ecologische relaties tussen deze soorten af te leiden, en de verspreidingsgebieden van genetisch discrete gastheerpopulaties af te bakenen. Gecombineerd met de informatie over de taxonomie, biologie en de resultaten van de screening van DNA-virussen, zullen de resultaten van de screening van de gastheren ons toelaten om studies te starten over de transmissie-ecologie van geselecteerde pathogenen, zoals afgeleid uit hun aanwezigheid, diversiteit, gastheerspecificiteit en evolutie. Deze informatie zal hoofdzakelijk bestaan uit fylogenetische bomen en ecologische verspreidingsgebieden van gastheersoorten en geselecteerde pathogenen.

Op lange termijn zal de verdere uitwerking van dit type informatie gebruikt worden om de evolutionaire veranderingen van geselecteerde pathogenen bij zoogdieren te bestuderen door middel van een gerichte screening van museumspecimens van bevestigde gastheersoorten. Voor de gastheersoorten waarvan de specimenverzameling zich over meerdere decennia uitstrekt, zal gerichte screening en karakterisatie van pathogenen toelaten om de evolutionaire snelheid van snel evoluerende pathogenen te kalibreren en te onderzoeken hoe de uitgebreide milieuveranderingen in de voorbije eeuw de evolutionaire ecologie van de ziekteverwekker hebben beïnvloed.

De verdere grote lijnen van dit onderzoek werden reeds vastgelegd in het FED-tWIN profiel “OMEgA” en kunnen worden opgevraagd via het contactadres onderaan dit vacaturebericht.

 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • U doceert aan UAntwerpen 1 opleidingsonderdeel in het domein van de dierkunde, evolutie en parasitologie en begeleidt studenten in deze vakgebieden.
 • Aan KBIN omvat het gevraagde profiel de taak van assistent-conservator die verantwoordelijk is voor de zoogdierencollecties, ter ondersteuning van de conservator van gewervelde dieren, taxonomisch en fylogenetisch biodiversiteitsonderzoek en bijdrage tot de inventarisatie en beschrijving van de diversiteit van dieren op basis van morfologische soortbeschrijvingen, geavanceerde moleculaire technieken en ecologische gegevens.
 • Ook wetenschappelijke dienstverlening behoort tot uw takenpakket, meer bepaald rond de beheer, uitbouw en valorisatie van de specimen en weefsel collecties van het KBIN en de daaraan gekoppelde gegevensbanken. U bouwt het bestaande netwerk van bij OneHealth vraagstukken betrokken actoren verder uit.

Diploma

Profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in een domein dat aansluit bij de vacature (o.a.: ecologie, evolutionaire biologie, taxonomie zoogdieren, pathogenenbiologie, …), dat werd behaald maximaal 12 jaar voor de einddatum van de termijn waarbinnen U zich kandidaat kan stellen voor deze vacature. De periode van 12 jaar voor het bezit van een doctoraat wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of en langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit en bij de onderzoeksstrategie van het KBIN.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Het profiel is bedoeld voor een onderzoeker met een ruime ervaring en een multidisciplinaire achtergrond (taxonomie, ecologie, (fylo)genomica, pathogenenbiologie, epidemiologie).

Ervaring

 • Minimaal 5 jaar onderzoekservaring op postdoc-niveau bij aanvang van de aanstelling.
 • Goed publicatietraject (ook als eerste auteur) in A1-tijdschriften over relevante thema's
 • In verschillende, bij voorkeur ook buitenlandse, onderzoeksomgevingen hebben gewerkt.
 • Ervaring in het werken in multi-partner projecten en netwerken, samenwerking met onderzoekers uit andere (ontwikkelings)landen.
 • Ervaring met veldwerk in tropische regenwouden.
 • Vertrouwd met concepten en praktijken van bioveiligheid.
 • Gedocumenteerd vermogen om onderzoeksfinanciering te verwerven (subsidies, beurzen).
 • Goede communicatieve vaardigheden om onderzoek te presenteren op internationale conferenties, maar ook om resultaten te verspreiden via diverse (digitale) media.
 • Goede schrijfvaardigheid om onderzoeksresultaten te publiceren in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften of om subsidieaanvragen voor projecten voor te bereiden.
 • Vaardig in wetenschapscommunicatie met een breder publiek.

Technische competenties

 • Beheer van specimen/monsterverzamelingen.
 • Kennis (en gebruik) van relevante online moleculaire en taxonomische databanken (GIS-referencing).
 • Moleculaire diagnose van pathogenen, bio-informatica-analyse (genoomassemblage, kartering, SNP-calling, annotatie, fylogenetische analyse …) van grootschalige genomische datasets (next-generation sequencing) in een evolutionaire en taxonomische context.
 • Toepassing van bio-informaticahulpmiddelen (analytische en/of grafische methoden) om genomische datasets te analyseren; programmeervaardigheden (Linux, Perl/python, R).
 • Voorbereiding van genomicabibliotheken.

Wij bieden

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen biedt

 • een halftijdse aanstelling van minimum 10 jaar als wetenschappelijk medewerker (werkleider - SW2) met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, binnen de operationele directie ‘Taxonomie en Fylogenie’ (Vertebraten);
 • een dynamisch, uitdagend, gevarieerd en stimulerend onderzoekskader;
 • een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 4.534,66 tot € 6.877,39;
 • volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, of een fietsvergoeding.

De Universiteit Antwerpen biedt

 • een halftijdse aanstelling met structurele opdracht in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent (50%), als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13;
 • volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, of een fietsvergoeding;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Datum van indiensttreding is bij beide instellingen 1 september 2020.

 

Solliciteren


Het KBIN is op zoek naar een bewakingsagent (< 26 jaar) om de bewakingsploeg te versterken.

De veiligheids- en bewakingsdienst waakt over de veiligheid van onze collecties, van de museumbezoekers en van het personeel.

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen is een van de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de staatssecretaris voor het Federaal Wetenschapsbeleid.

Taken

Als bewakingsagent, ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Je werkt in teamverband in de bewakingsdienst van het instituut/museum en dit in uniform.
 • Je voert controlerondes in de gebouwen op de site.
 • Onregelmatigheden of incidenten observeren en rapporteren
 • Je biedt ondersteuning bij oproepen van collega’s en incidenten.
 • Je werkt voltijds en in een vast weekendregime waar je 1 op 2 weekenden werkt
 • Je voert zowel binnen als buiten preventieve patrouillerondes uit.

Diploma

 • Je bent in het bezit van een “algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent” .
 • Je voldoet aan de wettelijke voorwaarden (o.a. blanco getuigschrift van goed zedelijk gedrag van maximum 6 maanden oud) - Art 596.1.

Technische competenties

Je kunt vlot met de PC werken.

Generieke competenties

Je bent in staat om zelfstandig te werken en je bent oplossingsgericht.

Je beschikt over goede communicatievaardigheden, teamgeest en je hebt een verzorgd voorkomen.

Je bent stipt t.o.v. procedures en respectvol t.o.v. personen.

Je bent flexibel van nature uit.

Je beschikt over goede observatievaardigheden.

Pluspunten zijn

Je bent bereid om avond evenementen te werken tegen betaling.

Werken op feestdagen en weekends behoort tot het normale takenpakket en is voor jou geen enkel probleem.

Tweetaligheid Nederlands/Frans is een pluspunt.

Wij bieden

 • Een startbaanovereenkomst van bepaalde duur (1 jaar) in een 39u systeem.
 • Een loon conform de barema’s van de federale overheid (minimum aanvangswedde niveau NDT1: 22.647,15 € bruto geïndexeerd jaarsalaris).
 • Een aangenaam werkkader binnen een dynamische werkomgeving.
 • Alle nodige en relevante opleidingen.
 • Interessante vakantieregeling.
 • Terugbetaling openbaar vervoer van en naar het werk of fietsvergoeding.

Solliciteren

Gelieve je CV met foto en begeleidende brief per e-mail te sturen naar mdewandel@naturalsciences.be met als referentie “EWE bewakingsagent” en dit vóór 29/02/2020

Vervolledig je kandidatuur met volgende documenten:

 • Attest psychotechnisch onderzoek
 • Algemeen bewakingsattest bewaking
 • GGZ art 596.1 niet ouder dan 6 maanden.

Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn toegezonden worden met de juiste documenten in bijlage, zullen worden aanvaard.

De selectie interviews zullen plaatsvinden op in de week van 4 tot 11 maart 2020.


Voor het CEBioS-programma zijn we op zoek naar een Secretariaatsmedewerk(st)er, voor een vaste periode van één jaar, mogelijk verlengbaar. Kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden van de eerste arbeidsovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Het CEBioS-programma, zie http://www.biodiv.be/cebios2

Het CEBioS-programma voert capaciteitsopbouw uit voor partners van de Belgische ontwikkelingssamenwerking op het gebied van behoud van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling gekoppeld aan armoedebestrijding. Het werkt in het kader van de internationale verplichtingen van België onder het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) en de Belgische biodiversiteitsstrategie.

CEBioS is gehuisvest en uitgevoerd in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel, waar het behoort tot de Operationele Directie ‘Natuur’. CEBioS maakt deel uit van de ‘BIOPOLS’ groep en is nauw verbonden met het Belgische knooppunt bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD).

Het CEBioS-programma wordt gefinancierd door het Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) via een samenwerkingsprotocol tussen het ministerie van ontwikkelingssamenwerking en het ministerie van wetenschapsbeleid.

Context

De Polyvalent administratief assistent  werkt voor CEBioS (> 10 personen). Daarnaast zal de medewerk(st)er ook gelijkaardige diensten uitvoeren voor het Nationaal Knooppunt CBD (3 personen) en bij gelegenheid voor de overkoepelende groep Biopols na samenspraak met de coördinator van CEBioS.

Taken

De Polyvalent Administratief medewerk(st)er heeft een veelvoud aan verschillende uitvoerende administratieve taken, waaronder, het beheer van informatie en diverse interacties en contacten met de leden van de teams, maar ook met andere diensten van het instituut en tal van overheidsinstanties, organisaties en verschillende soorten publiek in België en de partners in het zuiden.

Verzorgt de logistiek van stagiaires uit ontwikkelingslanden die naar België komen.
Beheert de stocks en verzendingen van publicaties.

Diploma

Houder zijn van een bachelor- of graduaatsdiploma.

Technische competenties

Doel van de functie: Het verzorgen van een veelheid aan verschillende uitvoerende administratieve taken ter ondersteuning van een dienst of van een persoon teneinde de medewerkers van de federale overheidsdienst in zijn geheel optimaal te laten functioneren; 

Kernresultaatsgebieden:

 1. - Administratief medewerk(st)er: Administratieve hulp verlenen aan coördinator en programmabeheerders, voorbereiden en klasseren van dossiers, agenda beheren, organiseren en beleggen van vergaderingen;
 2. - Onthaalmedewerk(st)er): Onthaal van bezoekers, eenvoudige en/of routinematige vragen om inlichtingen van externe en interne klanten persoonlijk, telefonisch of via mail beantwoorden, doorverwijzen naar de gespecialiseerde personen en/of diensten, rondleidingen verzorgen, verschaffen van de nodige documenten of brochures, opvragen van de nodige informatie en/of nakijken van documenten om de klant verder te kunnen helpen;
 3. - Secretariaatsmedewerk(st)er: Opstellen van standaardbrieven en gepersonaliseerde brieven voor de dienst, eventueel kleine vertalingswerken, behandelen van inkomende en uitgaande briefwisseling, opmaken van verslagen van interne vergaderingen, verzorgen van het nodige materiaal, telefoon aannemen, boeken/zaaltjes reserveren;
 4. - Assistentorganisator: op een projectmatige manier instaan voor de praktische organisatie van vergaderingen, manifestaties, colloquia, activiteiten, bijeenkomsten teneinde deze op een professionele en efficiënte manier te laten plaatsvinden. Dit omvat o.a. de volgende taken: uitwerken van de planning, beleggen van vergaderingen met betrokken partijen, aanleggen van materiaallijst/ledenlijst, contact opnemen met leveranciers, reserveren van accommodaties en transport (taxis', vliegtickets), voorbereiden van de zaal;
 5. - Verder zal de medewerk(st)er in staat moeten zijn om klassementsbeheer van documenten uit te voeren, zoals ook de codering van data in verschillende databases.

Generieke competenties

 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Interesse in het werken in een multiculturele omgeving, ontwikkelingssamenwerking en een federaal wetenschappelijk instituut; 
 • Je kan zelfstandig werken en bent proactief;
 • Je werkt mee aan een goede teamgeest;
 • Je bent betrouwbaar en kan servicegericht handelen;
 • Je werkt efficiënt naar het behalen van deadlines.

Pluspunten zijn

 • Uitstekende beheersing van mondeling en schriftelijk Nederlands, Frans en Engels (communicatie).

Wij bieden

 • Een contract voor een eerste werkervaring (het contract zal moeten beeindigd worden op de laatste dag van het trimester waarin u 26 jaar wordt).
 • Je wordt aangeworven als niveau B (administratief deskundige) met de bijhorende weddeschaal B1. Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
 • Gratis openbaar vervoer tussen het Museum en uw domicilie.

Solliciteren

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun CV (waarin u duidelijk uw geboortedatum vermeldt) en een motivatiebrief uiterlijk 5 maart 2020 te sturen naar Dr. Luc Janssens van Bisthoven, CEBioS-coördinator, per e-mail: ljanssens@naturalsciences.be met de referentie EWE - SECR. CEBioS


Interviews zullen plaatsvinden begin maart 2020.

Start van het werk: bij voorkeur op 1 april 2020.

Go to top