Vacatures


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), dat het Museum voor Natuurwetenschappen beheert, is voor zijn Operationele Directie Publiek op zoek naar een Verantwoordelijke voor de programmering van het publieksaanbod (m/v/x) 

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid. Het maakt deel uit van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.

Het ontwikkelt belangrijke onderzoeksactiviteiten op het gebied van natuurwetenschappen, in hoofdzaak gericht op evolutie, diversiteit en ecosystemen. Het beheert de nationale verzamelingen in dit onderzoeksdomein en breidt die uit. Het voert opdrachten uit in verband met dienstverlening aan overheidsinstellingen, onder andere voor het toepassen van gewestelijke, federale en internationale verdragen en wetgeving. Via het Museum voor Natuurwetenschappen vervult het een missie van sensibilisering op gebied van natuurwetenschappen en milieubescherming. 

Het Instituut is opgedeeld in 4 Operationele Directies (OD): Taxonomie en Fylogenie, Natuurlijk Milieu, Aarde en Geschiedenis van het Leven, en Publiek, een Wetenschappelijke Dienst Patrimonium en een Ondersteunende Directie.

De OD Publiek is verantwoordelijk voor de missie van kennisverspreiding van het KBIN, in het bijzonder alle activiteiten die in het Museum voor Natuurwetenschappen worden uitgevoerd. Hiervoor ontwikkelt het een breed aanbod voor verschillende doelgroepen: tentoonstellingen, educatieve activiteiten, bewustmakingscampagnes, en dit zowel intra als extra muros. De OD communiceert over deze activiteiten en over het onderzoek dat in het KBIN gevoerd wordt. Ze is ook verantwoordelijk voor het onthaal van de bezoekers en voor de verschillende diensten voor de museumgebruikers. 

Het Museum ontvangt meer dan 300 000 bezoekers per jaar, waarvan er 55 000 een begeleide educatieve activiteit reserveren. Het organiseert bovendien verschillende evenementen voor het groot publiek.

De OD Publiek bestaat uit volgende diensten:

Visitors’ services, Ontwikkeling van tentoonstellingen, Museologie, Educatie, Communicatie, Museumwinkel. Ze heeft 70 medewerkers, beheert 10 000 m² aan tentoonstellingsruimtes en publiekstoegankelijke lokalen en heeft een globaal jaarlijks budget van ongeveer € 6,2 miljoen, waarvan € 2,8 miljoen aan eigen middelen.

Taken

Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling :

 • Bijdragen tot de positioneringsstrategie van het Museum in het Belgische culturele landschap, waarbij het definiëren van het publiek en van het te behouden en/of te ontwikkelen aanbod een prioriteit is ;
 • Het aanbod aan de verschillende doelgroepen van de OD coördineren en verbeteren en doen evolueren ;
 • Bijdragen aan de goede uitvoering van dit aanbod.

Resultaatsgebieden :

 • Binnen de OD Publiek rapporteert u rechtstreeks aan de Operationeel Directeur. U leidt de dienst museologie (16 medewerkers) die de beroepen voor de realisatie van de tentoonstellingen en andere activiteiten groepeert: scenografisch, grafisch, audiovisueel en multimediaontwerp; maquettebouwers, lichttechnicus, onderhoudstechnici voor de museografie. U neemt deel aan de vergaderingen met de diensthoofden van de OD Publiek.

Uw taken:

Het aanbod aan de doelgroepen aansturen :

 • Bijdragen aan het strategisch plan van de OD Publiek door de positionering in het Belgische culturele landschap te verduidelijken en prioriteiten te stellen in het aanbod voor de verschillende doelgroepen ;
 • Een samenhangende programmatie opstellen met de doelen (te bereiken doelgroep, te behandelen onderwerpen, gewenste impact) en de middelen (kalender, teams, budgetten, ruimtes). Dit houdt in:
 • De voorstellen die zullen bijdragen tot de programmatie verzamelen en analyseren: tentoonstellingen, activiteiten, producten, etc;
 • Een gemotiveerde selectie voorstellen, zo nodig een aanvullend aanbod leveren, en laten goedkeuren ;
 • Zorg dragen voor de wetenschappelijke kwaliteit van het permanente en van het tijdelijke aanbod, en de geschiktheid ervan voor de beoogde doelgroepen.
 • De jaarkalender van evenementen voor het groot publiek beheren ;
 • De impact ten opzichte van de doelstellingen evalueren.

Bijdragen tot een goede uitvoering van het aanbod :

 • De programmatie van de tijdelijke tentoonstellingen en de interventies in de vaste tentoonstellingszalen beheren, met de betrokken dienst ;
 • De werkzaamheden van de museologie bij de uitvoering van het aanbod organiseren ten opzichte van de andere bijdragende diensten: de benodigde tijd inschatten, de budgetten voorzien, het werk plannen en zorgen voor de correcte uitvoering ;
 • Een team van 16 personen leiden en motiveren.

 

Diploma

U bezit een diploma van licentiaat of master dat relevant is voor de betrekking: natuurwetenschappen, of sociale wetenschappen met betrekking tot natuurwetenschappen of culturele actie (wetenschapssociologie, wetenschapscommunicatie, culturele studies …), aangevuld met minstens 5 jaar ervaring in een of meerdere domeinen van het profiel.

Technische competenties

Vereiste technische vaardigheden :

 • U kan aan de hand van uw opleiding en /of ervaring aantonen dat u meerdere competenties beheerst die noodzakelijk zijn voor de functies, met name:
 • Uitstekende kennis van sociologische, economische of educatieve bepalende factoren voor wetenschappelijke vrijetijdsbesteding of voor engagement voor de natuur ;
 • Uitstekende kennis van het programmeren en beheren van educatieve en culturele evenementen ;
 • Zeer goede kennis van het culturele en vrijetijdsaanbod in België ;
 • Zeer goede kennis van de beroepen van de museografie ;
 • Ervaring met het leiden van een team.

Bijkomende gewenste technische vaardigheden :

 • Goede kennis van marketing en communicatie ;
 • Kennis van de regels van openbaar bestuur.

Generieke competenties

 • U werkt proactief, met een uitstekend vermogen om te communiceren en te overtuigen ; 
 • U hebt een zeer goede analysecapaciteit en u kan uw standpunt uiteenzetten en beargumenteren ; 
 • U werkt autonoom en weet hoe u de leiding en verantwoordelijkheid moet nemen voor bestaande en toekomstige activiteiten ; U werkt in een team en geeft voorrang aan een goede samenwerking ; 
 • Voor wat betreft interpersoonlijke relaties moet u de geest van servicegericht handelen en adviseren bevorderen ;
 • U kan zich integreren in de instelling en in het bijzonder in de OD Publiek, bijdragen aan de verwezenlijking van de opdrachten van de instelling en een functionele kennis of expertise ontwikkelen ten gunste van de instelling.

Pluspunten zijn

 • Goede beheersing van het Engels en de andere landstaal.

Wij bieden

 • Voltijdse contractuele betrekking van onbepaalde duur in de wetenschappelijke loopbaan, niveau werkleider (SW2) ;
 • De betrekking zal uitgeoefend worden binnen de Operationele Directie Publiek van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Vautierstraat 29, 1000 Brussel) ;
 • U kan genieten van de terugbetaling van de kosten wat betreft het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer;
 • Het KBIN hanteert een systeem van vlottende werkuren.

Solliciteren

Uw kandidatuur omvat:

 • Een volledig en waarheidsgetrouw curriculum vitae met een gedetailleerde omschrijving van uw professionele ervaring relevant voor de functie met de referenties hiervoor, alsook een kopie van uw diploma(’s) ;
 • Een motivatiebrief voor de te begeven betrekking.

Uw kandidatuur moet ten laatste op 4 januari 2019 aankomen, gericht aan Véronique Ghenne, KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel of per e-mail : veronique.ghenne@naturalsciences.be

De kandidaten die geselecteerd werden op basis van hun CV en motivatiebrief zullen schriftelijk worden uitgenodigd voor een gesprek op 14 februari 2019.

Taakomschrijvingen: Camille Pisani, camille.pisani@naturalsciences.be

Administratieve inlichtingen: Véronique Ghenne, veronique.ghenne@naturalsciences.be


 • Het gaat om een voltijdse betrekking van een statutair wetenschappelijk personeelslid.
 • Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan: Werkleider (klasse SW2).
 • Activiteitengroep van de wetenschappelijke loopbaan waartoe de betrekking behoort: activiteitengroep I "wetenschappelijk onderzoek en experimentele ontwikkeling".
 • De betrekking zal uitgeoefend worden binnen de Operationele Directie Taxonomie en Fylogenie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Vautierstraat 29, 1000 Brussel), in nauwe samenwerking met de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium.

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid. Het maakt deel uit van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.Het ontwikkelt belangrijke onderzoeksactiviteiten op het gebied van natuurwetenschappen, in hoofdzaak gericht op evolutie, diversiteit en ecosystemen. Het beheert de nationale verzamelingen en breidt die uit. Het voert opdrachten uit in verband met dienstverlening aan overheidsinstellingen, onder andere voor het toepassen van gewestelijke, federale en internationale verdragen en wetgeving. Via het Museum voor Natuurwetenschappen vult het een missie in van sensibilisering op gebied van natuurwetenschappen en milieubescherming.Het Instituut is opgedeeld in 4 Operationele Directies (OD): Taxonomie en Fylogenie, Natuurlijk Milieu, Aarde en Geschiedenis van het Leven, en Publiek, een Wetenschappelijke Dienst Patrimonium alsook een Ondersteunde Directie.De OD Taxonomie en Fylogenie doet wetenschappelijk onderzoek over de biodiversiteit in al haar facetten met het accent op de zoölogie in relatie tot de collecties. De belangrijkste thema’s van het onderzoek behandelen evolutionaire kernvragen rond soortvorming, adaptieve radiaties, en global change, inclusief invasieve soorten. Daartoe gebruikt ze een brede waaier aan technieken met een bijzondere focus op klassieke DNA sequentiebepaling en het toepassen van Next Generation DNA Sequencing.In samenwerking met de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium draagt de OD bij tot de uitbreiding, het beheer en de valorisatie van de collecties en hun ter beschikkingstelling aan de wetenschappers en/of het publiek.De OD is daarom ook actief op het vlak van beschrijvende taxonomie, faunistiek en soortidentificaties, inclusief het toepassen van DNA barcoding. Ze omvat in dat verband vier onderzoeksentiteiten: Vertebraten, Invertebraten, Entomologie en het Laboratorium voor Moleculaire Systematiek.

 

Taken

Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling.

De kandidaat zal werken in het kader van de OD Taxonomie en Fylogenie, in samenwerking met de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium.Van de kandidaat wordt verwacht dat hij bijdraagt tot het wetenschappelijk onderzoek, de wetenschappelijke dienstverlening en de wetenschapscommunicatie met betrekking tot de taxonomie en de evolutie van dieren, in functie van de onderzoeksthema’s gedefinieerd in de Onderzoeksstrategie van de instelling.

Resultaatgebieden.

Kernresultaatsgebieden: Wetenschappelijk onderzoek (80 % van het tijdsgebruik).

 • Bijdragen aan het onderzoeksthema “Evolution, the driving force of life” door het ontwikkelen van een collectierelevant onderzoeksprogramma op het vlak van integratieve evolutionaire taxonomie met focus op een van de studietaxa gedefinieerd in punt 5.2.1. van het competentieprofiel hieronder.
 • Bijdragen aan het onderzoeksthema “Biodiversity inventory” door mee te werken aan de wetenschappelijke uitbouw en de onderzoeksactiviteiten van het Laboratorium voor Moleculaire Systematiek, met o.a. de toepassing van klassieke DNA sequencing en Next Generation DNA sequencing.
 • Optreden als verantwoordelijke voor het beheer en de organisatie van de “Distributed European School of Taxonomy” (DEST).

Bijkomende resultaatsgebieden: wetenschappelijke dienstverlening (20 % van het tijdsgebruik).

 • Geven van taxonomische adviezen en opleidingen, en in het bijzonder het ondersteunen van de OD bij het uitvoeren van soortidentificaties, o.a. in functie van het onderzoeksthema “Biological migrations and invasions”.
 • Ondersteunen van, en samenwerken met, de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium bij de uitbouw, het aanrijken, het beheer en de valorisatie van de wetenschappelijke verzamelingen.
 • Ondersteunen en begeleiden van “citizen science” activiteiten.
 • Ondersteunen van de publieke museumfuncties van de instelling door het geven van advies aan de museumgidsen, de museografische dienst en de dienst wetenschapscommunicatie, alsook door contacten met de media.

Diploma

 • De kandidaat dient houder te zijn van volgend(e) diploma(’s): Doctor in de Wetenschappen (biologie) of equivalent.
 • Zie selectieregels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12/11/2018 - n ° 2018014680 - http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi

 

Technische competenties

Vereiste competenties, specialiteit(en) en ervaring(en) waaraan de kandidaten dienen te voldoen om weerhouden te worden (toelatingscriteria).

De kandidaat moet kunnen aantonen dat hij een voorafgaande, grondige ervaring heeft in moleculair systematisch en evolutionair onderzoek, i.c. praktische (“hands on”) ervaring met DNA-sequentiebepaling (inclusief DNA barcoding), alsook met de verwerking en interpretatie van DNA gegevens, inclusief Next Generation DNA sequencing data (kennis van de relevantesoftware, “workflows”, “big data” verwerking,…) ; naast een voorafgaande, grondige kennis van (beschrijvende) taxonomische methodologie (bv. morfologie, anatomie, dissectie, morfometrie, …) .
 • Daarnaast moet de kandidaat kunnen aantonen dat hij meerdere competenties beheerst uit de noodzakelijke competenties voor de functie, met name :
 • Grondige kennis van de zoölogische nomenclatuur.
 • Grondige taxonomische ervaring met betrekking tot minstens één van de volgende diergroepen: zoogdieren, vissen, weekdieren of vliesvleugeligen (Hymenoptera).
 • Ervaring met de organisatie, het beheer en het geven van opleidingen.
 • Ervaring met het aantrekken en beheren van externe onderzoeksfinanciering.

Generieke competenties

 • Er wordt verwacht van de kandidaat dat hij zich kan integreren binnen de ploeg van de OD, dat hij bijdraagt tot het realiseren van de strategische doelstellingen van de instelling en de OD, dat hij zijn kennis en expertise verder ontwikkelt ten dienste van de instelling.
 • Er wordt verwacht van de kandidaat dat hij op zelfstandige wijze werkt, dat hij zich dienstverlenend en adviserend opstelt, dat hij communicatief is zowel naar de collega’s, als naar de media en het publiek, en dat hij het beheer en de verantwoordelijkheid kan nemen voor de al bestaande en toekomstige activiteiten.

Pluspunten zijn

Bijkomende gewenste ervaring(en), kennis en bekwaamheden die tot aanbeveling strekken (bijkomende rangschikkingscriteria):

De hierna vermelde kenmerken geven een toegevoegde waarde:
 • Goede kennis van de Belgische fauna, zeker m.b.t. het studietaxon van de kandidaat.
 • Ervaring met het aanleggen, beheer en valoriseren van zoölogische verzamelingen en gegevensbanken.
 • Kennis van statistiek.
 • Vertrouwd zijn met wetenschapscommunicatie naar een breder publiek en interactie met de media (inclusief sociale media).

Bijkomende troeven :

 • Een goede kennis van het Engels en voldoende beheersing van de tweede landstaal.
 • Een kennis en een ervaring met betrekking tot epigenetica.

Wij bieden

 • De gekozen kandidaat wordt aangeworven als Werkleider (klasse SW2) met de daaraan verbonden weddenschaal SW21.
 • Minimumbezoldiging (brutobedragen aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen):
 • SW21 (4 jaar anciënniteit): bruto 58.580,81 € per jaar (4.881,73 € per maand).
 • De normale tijdsduur van de proefperiode bedraagt één jaar.

Vereisten waaraan moet worden voldaan voor een werving in de klasse SW2.

 • Minstens 4 jaar wetenschappelijke ervaring bezitten die als wetenschappelijke anciënniteit kan worden gevaloriseerd in de zin van het statuut (art. 7, § 2 - 3, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen).
 • Houder zijn van een diploma,van doctor behaald na verdediging in het openbaar van een verhandeling die verband houdt met de uit te oefenen functie.

Andere voordelen.

 • U kan genieten van de terugbetaling van de kosten wat betreft het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer.
 • Het KBIN hanteert een systeem van vlottende werkuren.

 

Solliciteren

 • De kandidaturen moeten worden ingediend binnen 30 kalenderdagen volgend op de datum van bekendmaking van deze vacature in het Belgisch Staatsblad.
 • Ze moeten worden ingediend bij aangetekende brief gericht aan: Stafdienst Personeel & Organisatie, cel "werving en selecties" van de POD Wetenschapsbeleid, Louizalaan 231, 1050 Brussel.
 • In de kandidatuur dient uitdrukkelijk te worden gepreciseerd: Zie selectieregels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12/11/2018 - n ° 2018014680 - http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi
    

 • Het gaat om een voltijdse betrekking van een statutair wetenschappelijk personeelslid.
 • Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan: Werkleider (klasse SW2).
 • Activiteitengroep van de wetenschappelijke loopbaan waartoe de betrekking behoort: activiteitengroep II "wetenschappelijke dienstverlening".
 • De betrekking zal uitgeoefend worden binnen de operationele directie Natuurlijk Milieu van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Vautierstraat 29, 1000 Brussel).

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid. Het maakt deel uit van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.Het ontwikkelt belangrijke onderzoeksactiviteiten op het gebied van natuurwetenschappen, in hoofdzaak gericht op evolutie, diversiteit en ecosystemen. Het beheert de nationale verzamelingen en breidt die uit. Het voert opdrachten uit in verband met dienstverlening aan overheidsinstellingen, onder andere voor het toepassen van gewestelijke, federale en internationale verdragen en wetgeving. Via het Museum voor Natuurwetenschappen vult het een missie in van sensibilisering op gebied van natuurwetenschappen en milieubescherming.Het Instituut is opgedeeld in 4 Operationele Directies (OD): Taxonomie en Fylogenie, Natuurlijk Milieu, Aarde en Geschiedenis van het Leven, en Publiek, een Wetenschappelijke Dienst Patrimonium alsook een Ondersteunde Directie.Het onderzoek van de OD Natuurlijk Milieu betreft de studie van biotische en abiotische componenten van de natuurlijke milieus en van de interacties van de systemen die er deel van uitmaken. Voor het mariene milieu volgt het gevoerde onderzoek daarnaast een systeemgeoriënteerde benadering, vaak gesteund door modellering en met een belangrijke fysische component. Dit onderzoek overschrijdt ruimschoots het grondgebied van België.De OD voert wetenschappelijke expertises uit in haar bevoegdheidsdomeinen. Ze verzekert met name een permanent monitoringsprogramma van de Noordzee en rapporteert aan de officiële instanties. Ze coördineert eveneens een programma om de kennisopbouw inzake biodiversiteit in ontwikkelingslanden te vergroten.Ze oefent een officiële rol uit in verschillende nationale organen en vertegenwoordigt of ondersteunt de Staat in diverse internationale organen en instrumenten. In bepaalde gevallen betreft het verplichtingen vastgelegd bij wet.Ze voedt en beheert verschillende databanken (Belgian Marine Data Center, zeezoogdieren, ringen van vogels, archivering van satellietbeelden,...) die toegankelijk zijn voor wetenschappers en het publiek.

Taken

Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling.
 • De kandidaat zal werken in het kader van de OD Natuurlijk Milieu waar hij verantwoordelijk zal zijn voor het Belgische centrum voor mariene voorspellingen (https://odnature.naturalsciences.be/marine-forecasting-centre/).
 • In het kader van de strategische visie van de OD en de onderzoeksstrategie van het KBIN, zal hij eveneens bijdragen tot huidig en toekomstig onderzoek in relatie tot mariene voorspellingen.
Resultaatgebieden.Kernresultaatsgebieden: wetenschappelijke dienstverlening (80 % van het tijdsgebruik).Als expert in modellering van het marien milieu zal hij verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse werking van de dienst mariene voorspellingen en haar wettelijke verplichtingen (monitoring en rapportering van de kwaliteit van het mariene milieu, ongevallen en verontreiniging), meer specifiek:
 • productie, validatie en verspreiding van de voorspellingen ;
 • beheer en documentering van de informaticamiddelen (waaronder de mathematische modellen) die noodzakelijk zijn voor voorgaande ;
 • pertinente vragen beantwoorden van de gebruikers ;
 • bijdragen tot crisisbeheer in het geval van verontreiniging.
Bijkomende resultaatsgebieden: wetenschappelijk onderzoek (20 % van het tijdsgebruik).De kandidaat zal bijdragen aan onderzoeksprojecten in het kader van de thema’s die gedefinieerd werden in de onderzoeksstrategie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en meer specifiek de thema’s “Blue growth and marine management”, “Predictions and forecasting” en “Biological migrations and invasions”:
 • door de evoluties te identificeren in informaticamiddelen die noodzakelijk zijn voor modellering binnen de onderzoeksthema’s, door de noodzakelijke middelen te onderzoeken en, door ze operationeel te maken ;
 • door nieuwe modules aan of functionaliteiten van de modellen te ontwikkelen of helpen ontwikkelen die onder meer leiden tot nieuwe benaderingen binnen de oceanografie, het onderzoek naar mariene verontreiniging, de voorspelling en impact van klimaatsverandering en de voorspelling van de verspreiding van invasieve soorten.

Diploma

 • De kandidaat dient houder te zijn van een diploma van licentiaat of master in een domein met betrekking tot de te begeven functie zoals fysica, wiskunde, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, ....
 • De volledige selectieregels zijn te raadplegen in het Belgisch Staatsblad (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi) - gepubliceerd op 12.11.2018 (nr 2018014679).

Technische competenties

Vereiste competenties, specialiteit(en) en ervaring(en) waaraan de kandidaten dienen te voldoen om weerhouden te worden (toelatingscriteria).De kandidaat moet een voorafgaande ervaring kunnen aantonen in de ontwikkeling, onderhoud, optimalisatie en routinegebruik van hydrodynamische modellen.Daarnaast moet de kandidaat kunnen aantonen dat hij meerdere competenties heeft/beheerst uit de noodzakelijke competenties voor de functie, met name :
 • Een expertise in fysische oceanografie ;
 • Een validatie-experiment van deze modellen ;
 • Een goede kennis van statistische technieken die gericht zijn op het omgaan met onzekerheden en probabiliteiten ;
 • Ervaring met het beheer van een team dat uit wetenschappers bestaat;
 • Ervaring met beheer van projecten.

Generieke competenties

 • Er wordt verwacht van de kandidaat dat hij zich kan integreren binnen de ploeg van de OD, dat hij bijdraagt tot het realiseren van de strategische doelstellingen van de instelling en de OD, dat hij zijn kennis en expertise verder ontwikkelt ten dienste van de instelling.
 • Er wordt verwacht van de kandidaat dat hij op zelfstandige wijze kan werken en dat hij het beheer en de verantwoordelijkheid kan nemen voor de al bestaande en toekomstige activiteiten.
 • De kandidaat moet blijk geven van een geest van synthese en innovatie in het beheer van de informatie.
 • Hij moet bekwaam zijn om een team te leiden, door het definiëren van de prioriteiten, de organisatie van de taken en het motiveren van het personeel, in het bijzonder door hen aan te sturen en door het bevorderen van hun professionele ontwikkeling.
 • Voor wat de interpersoonlijke relaties betreft, moet hij de geest van servicegericht handelen en adviseren bevorderen.

Pluspunten zijn

Bijkomende gewenste ervaring(en), kennis en bekwaamheden die tot aanbeveling strekken (bijkomende rangschikkingscriteria).De hierna vermelde kenmerken geven een toegevoegde waarde:
 • actieve deelname aan nationale en internationale fora of werkgroepen ;
 • een goede kennis van het nationaal en internationaal landschap van operationele oceanografie ;
 • een doctoraat in een domein dat pertinent is voor de functie ;
 • ervaring met nationale en internationale onderzoeksprogramma’s;
 • ervaring met het aantrekken en bekomen van externe financiering.
Bijkomende troeven.
 • Een goede kennis van het Engels en voldoende beheersing van de tweede landstaal zijn pluspunten.

Wij bieden

 • De gekozen kandidaat wordt aangeworven als Werkleider (klasse SW2) met de daaraan verbonden weddenschaal SW21.
 • Minimumbezoldiging (brutobedragen aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen):
 • SW21 (4 jaar anciënniteit): bruto 58.580,81 € per jaar (4.881,73 € per maand).
 • De normale tijdsduur van de proefperiode bedraagt één jaar.
Vereisten waaraan moet worden voldaan voor een werving in de klasse SW2.
 • Minstens 4 jaar wetenschappelijke ervaring bezitten die als wetenschappelijke anciënniteit kan worden gevaloriseerd in de zin van het statuut (art. 7, § 2 - 3, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen).
 • Eén of meer relevante verwezenlijkingen in het kader van deze functie. Deze verwezenlijkingen zullen specifiek door de jury geëvalueerd worden op basis van de context en van de voorwaarden vastgesteld onder de rubrieken 4 en 5 hierboven.
Of
 • Houder zijn van een diploma, van doctor behaald na verdediging in het openbaar van een verhandeling die verband houdt met de uit te oefenen functie.

Andere voordelen.

 • U kan genieten van de terugbetaling van de kosten wat betreft het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer;
 • Het KBIN hanteert een systeem van vlottende werkuren.

Solliciteren

 • De kandidaturen moeten worden ingediend binnen 30 kalenderdagen volgend op de datum van bekendmaking van deze vacature in het Belgisch Staatsblad.
 • Ze moeten worden ingediend bij aangetekende brief gericht aan: Stafdienst Personeel & Organisatie, cel "werving en selecties" van de POD Wetenschapsbeleid, Louizalaan 231, 1050 Brussel.
 • Aan de kandidatuur toe te voegen bescheiden: zie het Belgisch Staatsblad (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi) - gepubliceerd op 12.11.2018 (nr 2018014679)

 

Go to top