Vacatures

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Geïnteresseerd in een job in het museum? Hier vind je onze huidige vacatures.

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN: http://www.natuurwetenschappen.be) en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA: http://www.africamuseum.be) bieden in het kader van het project "BopCo: A barcoding facility for organisms and tissues of policy concern” (https://bopco.myspecies.info/) een positie voor een wetenschappelijk medewerker van postdoctoraal niveau aan. De positie zal administratief worden beheerd door het KBIN, maar wordt functioneel gedeeld door het KBIN en het KMMA.

BopCo is een initiatief van het federaal wetenschapsbeleid (BELSPO).

De hoofdactiviteit van BopCo bestaat uit het leveren van wetenschappelijke dienstverlening inzake de DNA-identificatie van maatschappelijk en beleidsrelevante organismen op vraag van overheden, bedrijven, NGO’s, verenigingen en het brede publiek.

Taken

Het betreft een coördinerende, dienstverlenende, wetenschappelijk ondersteunende en uitvoerende functie in het kader van het BopCo project rond soortidentificaties met behulp van DNA-technieken. Dit omvat de volgende taken:

 • Coördinatie en omkaderen van DNA-gebaseerde identificaties van diergroepen van algemeen maatschappelijk belang (bv. pestsoorten voor land- en tuinbouw, parasieten en ziektevectoren, invasieve soorten, soorten van forensisch belang, beschermde soorten (CITES), soorten voor menselijke consumptie, enz.), op vraag van derden
 • Bijdragen tot wetenschappelijke publicaties die voortvloeien uit de BopCo activiteiten
 • Verantwoordelijke voor de rapportering over de BopCo-werkzaamheden
 • Co-verantwoordelijke en coördinator van de BopCo website (https://bopco.myspecies.info/), die moet functioneren als virtueel contact- en informatieknooppunt voor soortidentificaties
 • Contactpersoon inzake netwerking van BopCo en in het bijzonder met betrekking tot uitwisseling en integratie met externe (internationale) databanken
 • Communicatie met overheden, bedrijven en het brede publiek inzake het aanbieden wetenschappelijke dienstverlening en soortidentificaties op basis van DNA-technieken
 • Vertegenwoordigen van BopCo in (inter)nationale bijeenkomsten, projecten, en externe initiatieven

Diploma

 • Doctoraat of gelijkwaardig diploma, bij voorkeur in de biologie, bioingenieur of biomedische wetenschappen

Technische competenties

 • Goede kennis inzake DNA sequencing (Sanger en “Next Generation Sequencing” methoden zoals MinION technologie), DNA barcoding, microsatelliet DNA, qPCR en “environmental DNA”, alsook met betrekking tot de verwerking van gegevens bekomen met deze technieken
 • Praktische kennis en ervaring inzake het ontwikkelen en beheren van websites en databanken
 • Beschikken over uitstekende organisatorische vaardigheden
 • Beschikken over goede communicatievaardigheden, inzonderheid het gebruik van diverse sociale media (Facebook, Twitter,…)
 • Bereid zijn tot bijscholing en het opvolgen van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot DNA-technieken
 • Bereid zijn tot het bijwonen van buitenlandse meetings
 • Actieve kennis van Engels

Pluspunten zijn

 • Kennis van de tweede landstaal
 • Kennis van taxonomie en zoölogische nomenclatuur
 • Kennis van problematieken veroorzaakt door maatschappelijk en beleidsrelevante diersoorten, zoals landbouwpestsoorten, ziektevectoren, forensische soorten, beschermde soorten, invasieve soorten, …
 • Kennis van webapplicaties, programmering, bioinformatica

Wij bieden

 • Een voltijds contract (SW1) voor één jaar, met mogelijks verlenging mits de nodige financiering wordt bekomen
 • Verloning volgens het wettelijke barema van attaché (niveau SW1) met de bijhorende weddeschaal SW11
 • Een dynamisch, uitdagend, gevarieerd en stimulerend onderzoekskader
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding

Solliciteren

Stuur je motivatie en CV uitsluitend per e-mail voor 7 februari 2022 (24:00) naar Thierry Backeljau, Thierry.Backeljau@naturalsciences.be, met hoofding “BOPCO-vacature-PD”

Kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn toekomen, zullen per e-mail worden beantwoord. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek dat zal doorgaan op 17-18 februari 2022.


Het departement Biologie van de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) en de OD Natuurlijke Milieus van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) hebben de volgende voltijdse (100%) vacature vacant. Deze functie bestaat uit 3 samenhangende delen, met name:

 • Deeltijdse (10%) aanstelling als Zelfstandig Acadamisch Personeel en deeltijdse (40%) aanstelling als post-doc navorser bij UAntwerpen, faculteit Wetenschappen, departement Biologie, in combinatie met 
 • Deeltijds (50%) aanstelling als wetenschappelijk onderzoek (SW2 – werkleider) bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Operationele Directie Natuurlijk Milieu.

Deze vacature wordt geopend in het kader van het FED-tWIN programma dat wordt ondersteund door BELSPO, de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. Het betreft het FED-tWIN onderzoeksprofiel ‘Prf-2020R-029 Abiograd: Abiotic and Biotic sediment dynamics along estuarine-marine Gradients in times of global change’. U implementeert dit onderzoeksprofiel in de UAntwerpen (50%) en het RBINS (50%).

Context

Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20.000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn één van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6.000 werknemers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we richting aan. De richting van de toekomst. En die richting kan jij mee bepalen.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (http://www.rbins.be) is één van de 10 federale wetenschappelijke instellingen die worden beheerd door het BELSPO. Het instituut wil de wetenschappelijke wereld, de overheid en het maatschappelijke middenveld voorzien van goede en relevante wetenschap, passend advies, het openen van nieuwe inzichten in de natuurwetenschappen en dit op basis van haar lange geschiedenis en duurzaam beheer. De OD Natuurlijke Omgeving van het KBIN beoogt een kenniscentrum te zijn in fundamenteel en toegepast onderzoek naar biodiversiteit en ecosystemen ter ondersteuning van de bescherming en het duurzaam beheer van de natuurlijke omgeving. Ongeveer 100 medewerkers zijn verspreid over 2 locaties te Brussel en Oostende. Ze hebben een grote en diverse expertise en reputatie in hun vakgebieden, waaronder: oceanografie, modellering, ecologie, sedimentologie, natuurbehoud en -bescherming, biodiversiteit, chemie, moleculaire biologie, databasebeheer en beeldverwerking.

Korte beschrijving van het onderzoeksprofiel

In het kader van het FED-tWIN programma voor duurzame onderzoekssamenwerking tussen de federale wetenschappelijke instituten en de universiteiten, ondersteund door het Belgische instituut voor Wetenschapsbeleid (BELSPO), wensen het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur Wetenschappen (Operationeel directoraat Natuurlijke omgeving) en de Universiteit Antwerpen (departement Biologie, onderzoeksgroep ecosysteembeheer) nieuw onderzoek te ontwikkelen naar de interacties van estuariene en marine ecosystemen. Het project AbioGrad richt zich op de interactie en feedback tussen biologische, biogeochemische en sedimentologische processen met behulp van in situ data en numerieke modellering, meer specifiek over het gedrag van zwevende stof (Suspended Particulate Matter, SPM) en bijhorende organische stof en biota. 

Er is een gestage aanvoer van sedimenten en bijbehorend organisch materiaal nodig opdat slikken, schorren en oevers de zeespiegelstijging kunnen volgen en hun ruimtelijke omvang kunnen behouden, terwijl het ook de snelheid van koolstofopslag door neerslag in estuariene en mariene sedimenten bepaalt. Hierbij bepalen menselijke ingrepen in belangrijke mate de SPM-concentraties ofwel direct door baggeren en storten, ofwel indirect door invloed op de hydrodynamiek. 

SPM bepaalt de lichtdoordringing in de waterkolom en dus de fotosynthese. Veranderingen in SPM concentratie en samenstelling behoren dus tot de belangrijkste effecten van menselijk ingrijpen op het functioneren van ecosystemen. Een goed begrip van deeltjesdynamica, van de interactie met biogeochemie en eventueel met biota, van veranderingen in de SPM-dynamiek uit het verleden en het bestaan van goed aangepaste monitoring- en observatiestrategieën zijn cruciaal om met succes verdere kust- en estuariene ontwikkelingen te garanderen.

 

Taken

Beschrijving van het functieprofiel

 • De 10% ZAP aanstelling bij de UA beoogt de 3 kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel, met name onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.
 • De 40% BAP aanstelling is gericht op onderzoek
 • De 50% aanstelling bij KBIN is gericht op onderzoek

Onderwijs

 • Je verstrekt kwalitatief, hoogstaand onderwijs in estuariene en kustecologie en biogeochemie
 • Jouw onderwijsopdracht evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s. Je doceert onder meer: Estuarine- and coastal systems (5 ECTS, co-titularis), River morphology and hydrodynamics (3 ECTS, co-titularis)
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, student- en competitie gerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.
 • Je begeleidt studenten bij bachelor- en masterproeven

Onderzoek

 • Je bouwt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit in estuariene en kustecologie met focus op de rol van sedimenten. Het onderzoeksprofiel beschouwt het gehele continuüm van de rivier, over het estuarium naar de zee. Verschillende methoden kunnen worden toegepast. De algemene onderzoekvragen van dit FED-tWIN profiel zijn geïnspireerd op onverklaarde waarnemingen in het Schelde-Noordzee continuüm:

(i) Wat is de rol van flocculatieprocessen in (grootschalige) verspreidingspatronen van zwevende stof in het land-oceaan aquatisch continuüm, meer specifiek in kustgebieden en estuaria?

(ii) Wat is het ecologische belang en wat zijn de ecologische effecten op het functioneren van kust- en estuariene ecosystemen van veranderingen in fijne sedimentdynamiek als gevolg van het gecombineerde effect van global change, veranderingen in eutrofiëringsstatus, menselijke activiteiten en antropogene morfologische veranderingen in kustgebieden en estuaria?

(iii) Hoe kan het begrip van oorzaak en gevolg van de veranderingen in SPM-dynamiek in het verleden worden gebruikt om toekomstige gevolgen voor het ecosysteem als gevolg van menselijke activiteiten, mondiale veranderingen en mitigerende maatregelen te voorspellen?

 • Je initieert nieuwe onderzoekslijnen en coördineert de voortgang van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Je participeert eveneens in de lopende onderzoeksprogramma’s.
 • Je verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfinanciering.
 • Je publiceert in internationale tijdschriften en vakliteratuur.
 • Je bouwt een internationaal wetenschappelijk netwerk uit.
 • Je begeleidt doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers.

Dienstverlening

 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op. 
 • Je neemt onder meer deel aan studentenwerving, raden en commissies, populaire wetenschapscommunicatie….

Organisatie en leiderschap

 • Je neemt coördinerende verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijs, onderzoek en/of dienstverlenging op en je bouwt mee aan het beleid.
 • Je geeft op motiverende, coachende wijze leiding. Daarbij heb je aandacht voor het groeiproces en de ontwikkeling van je medewerkers.

Diploma

 • Je behaalde een doctoraat op proefschrift in Estuarine en coastal dynamics of Biogeochemistry, sediment transport en/of physical oceanography. Multidisciplinaire ervaring of ervaring met meer dan één domein is vereist.
 • Het doctoraat werd behaald maximaal 12 jaar voorafgaand aan de vooropgestelde uiterste indieningsdatum van de kandidaatsdossiers (28 februari 2022). Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of en langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid
 • Je hebt een uitstekend onderzoeksdossier met internationale publicaties opgebouwd.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden.
 • Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK niveau B2. Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Je toont leiderspotentieel en je geeft blijk van organisatievermogen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je hebt ervaring in het begeleiden van doctoraatsstudenten en in het aantrekken van financiering voor doctoraatsprojecten.
 • Je hebt ervaring in het verwerven van onderzoeksfinanciering, zowel van externe fondsen als van wetenschappelijke fondsen.
 • Je hebt wetenschappelijke publicaties in meer dan één domein: ecology, biogeochemistry, sediment transport en/of physical oceanography of estuaries and coasts.
 • Je hebt grote interesse en ervaring in beleidsondersteunend onderzoek, bij voorkeur ook met contractueel onderzoek voor beleidsinstanties.
 • Je hebt ervaring in modelleren, data-analyse en veldwerk in estuariene en kustgebieden.
 • Je hebt een internationaal netwerk opgebouwd in estuariene, biogeochemische en SPM onderzoeksomgeving.
 • Je hebt ervaring met het kalibreren en het gebruik van oceanografische instrumenten in estuariene en kustgebieden (OBS, CTD, ADV, LISST, ADCP…) en met het verwerken van data hiervan.
 • Bij voorkeur specifieke kennis van het Schelde- en/of Noordzee estuarium
 • Je hebt een overzicht van de bestaande en historische data van in Schelde en/of Noordzee estuarium en concrete ervaring met het werken met data hiervan
 • Ervaring met het werken met de hiermee samenhangende software (bv : GitHub, GitLab)
 • Je hecht belang aan maatschappelijke relevantie en toepasbaarheid bij het sturen van onderzoeksvragen

 

Wij bieden

De Universiteit biedt:

−         Een deeltijdse 10% aanstelling als ZAP-lid voor een periode van 3 jaar en een deeltijds (40%) contract (onbepaalde duur) als postdoctoraal onderzoeker.

−         De ZAP-aanstelling is hernieuwbaar na positieve evaluatie. De graad van je ZAP-aanstelling (docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar) bepalen we op basis van je professionele ervaring en academische kwalificaties. Jouw bruto maandwedde als ZAP-lid wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel en pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage.

 • Je bruto-maandwedde als postdoctoraal onderzoeker wordt berekend volgens het barema van doctor-assistent in de loonschalen voor het Bijzonder Academisch Personeel.
 • Je werkt grotendeels op Campus Drie Eiken, in een dynamische en stimulerende werkomgeving. Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.
 • De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Het Koninklijk Insituut voor Natuurwetenschappen biedt:

 • Een deeltijdse (50%) contract (onbepaalde duur) als Werkleider (wetenschappelijk personeel, graad SW2).
 • Volledige vergoeding van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer of een fietsvergoeding.
 • Je werkt grotendeels in Brussel, Vautierstraat 29. Je neemt regelmatig deel aan meetcampagnes met de RV Belgica of een ander onderzoeksschip.

Datum van indiensttreding is voorzien op 1 juni 2022. 

Solliciteren

Je kan tot en met 28 februari 2022 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) je motivatiebrief, (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP, (3) je academisch cv.

 

De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.

 

Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met:  

(i) voor de functies bij de UA: prof. Dr. Patrick Meire, departement Biologie, patrick.meire@uantwerpen.be

(ii) voor de functie bij KBIN: Dr. Michael Fettweis (mfettweis@naturalsciences.be

 

Aanvullende informatie over de selectieprocedure kan gevraagd worden via fedtwinspoc@naturalsciences.be

 

Go to top