Vacatures


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zoekt een Bioloog voor een contract van 1 jaar.

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Operationele Directie Natuur) biedt in het kader van het BRAIN-project "COPE: Conservation management of polar ecosystems: using genomic approaches to study connectivity across spatial and functional scales" een positie voor een bioloog.

Het project is een samenwerking tussen het RBINS en de Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics aan de KU Leuven.

Taken

Het betreft een wetenschappelijke functie in het kader van Antarctisch onderzoek rond connectiviteit van Antarctische kreeftachtige, en het overbrengen van de wetenschappelijke resultaten aan comités die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de Zuidelijke Oceaan

 • Bepalen van genoomgrootte van amphipoden.
 • Genotyperen van amphipoden of ostracoden van de Zuidelijke Oceaan met behulp van RADseq of gelijkaardige methoden.
 • Bioinformatische en populatie genetische analyse van RADseq data.
 • Ontwikkelen en toepassen van Species Distribution Models met genomische en andere biotische en abiotische gegevens.
 • Het gebruik en aanvullen van Antarctische databanken.

Diploma

 • Master, of gelijkaardig diploma, in de Biologie, Biochemie of Biotechnologie

Technische competenties

 • Genetische labotechnieken en het voorbereiden van stalen voor Next-Generation Sequencing
 • Bioinformatische analyse van Next-Generation Sequencing (NGS) data
 • Bereid zijn tot staalnames in extreme omstandigheden

Generieke competenties

 • Beschikken over goede organisatorische vaardigheden
 • Beschikken over goede sociale vaardigheden (communicatie met verschillende projectpartners)
 • Beschikken over goede vaardigheden om problemen op te lossen
 • Bereid tot bijscholing (eventueel in het buitenland), opvolgen van de technische ontwikkelingen en de implementatie ervan

Pluspunten zijn

 • Interesse in polair onderzoek
 • Interesse in eco-evolutionair en populatie genetisch onderzoek op aquatische organismen
 • Interesse in bescherming van mariene habitaten
 • Interesse en bereidheid om zich in te werken in de bioinformatica en de analyse van Next-Generation Sequencing (NGS)
 • Actieve kennis van Engels
 • Bereid zijn tot aanvraag van een doctoraatsbeurs bij FWO in samenwerking met de KU Leuven.

Wij bieden

 • Een voltijdse positie als assistent voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlening na positieve evaluatie.
 • Verloning volgens de wettelijke barema voor een graad SW1
 • Gratis openbaar vervoer tussen de woonplaats en het Instituut
 • Een dynamisch, uitdagend, gevarieerd en stimulerend onderzoekskader

Solliciteren

Stuur je motivering en CV per e-mail voor 23 februari 2020 naar Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Tav Isa Schön : ischoen@naturalsciences.be

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op Vrijdag 28 februari 2020.


Personen die geïnteresseerd zijn in deze functie kunnen antwoorden t.e.m 5 maart 2020.

U vindt alle nuttige informatie m.b.t. de functie en de selectieprocedure via de volgende link: https://www.naturalsciences.be/en/about-us/organisation/jobs#anchor18751

Context

 

 


In het kader van het FED-tWIN programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten, stellen het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en de Universiteit Antwerpen samen een gecombineerde vacature open voor:

 • deeltijds (50%) structureel zelfstandig academisch personeel (tenure track) aan UAntwerpen en
 • deeltijds (50%) wetenschappelijk medewerker (werkleider SW2) aan KBIN

in het domein van de evolutie van zoogdieren en hun pathogenen meer bepaald het FED-tWIN profiel ‘Opsporen van de oorsprong van recente en toekomstige zoönotische epidemieën in tropisch Afrika (OMEgA)'

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. Het doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen. Het KBIN omvat drie wetenschappelijke operationele directies (OD) die uiteenlopend, vaak multidisciplinair onderzoek verrichten op basis van nieuwe of reeds bestaande biologische, paleontologische of geologische collecties. De OD 'Taxonomie en Fylogenie' is gespecialiseerd in de studie van recente biodiversiteit en de evolutie daarvan. Daarnaast hecht de OD veel belang aan dienstverlening en publiekswerking, het ondersteunen van ‘citizen science’-initiatieven en het publiceren van populairwetenschappelijke artikelen.

Met meer dan 5.500 medewerkers is de Universiteit Antwerpen één van de grootste werkgevers van de provincie Antwerpen. Dag na dag zorgt de inzet van onze medewerkers ervoor dat er vernieuwend onderwijs wordt gegeven aan 20.000 studenten, dat er baanbrekend fundamenteel en toegepast onderzoek wordt verricht en dat de universiteit haar belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij kan spelen. In haar streven naar internationale excellentie, is de Universiteit Antwerpen een onderzoeksuniversiteit in ware zin met een bijzonder sterke expertise in de volgende speerpuntdomeinen in onderzoek: Beeldvorming; Neurowetenschappen; Infectieziekten; Geneesmiddelenonderzoek; Materiaalkarakterisering; Ecologie en duurzame ontwikkeling; Haven, transport en logistiek; Grootstad, geschiedenis en hedendaags beleid; Sociaal-economisch beleid en organisatie.

Functie:

De functie bestaat uit 2 samenhangende aanstellingen in de context van het FED-tWIN financieringsprogramma van de federale overheid met name:

 • Deeltijdse (50%) aanstelling als wetenschappelijk medewerker – werkleider (SW2) bij het KBIN;
 • Deeltijdse (50%) aanstelling als zelfstandig academisch personeel – docent tenure track bij de UAntwerpen.

Taken

Uw opdracht aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en aan de Universiteit Antwerpen

 • Uw opdracht aan KBIN bestaat uit onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.
 • Uw opdracht aan UAntwerpen heeft een structureel karakter in de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel: onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 • U bouwt onderzoek uit in het kader van een ‘One Health’ benadering, naar ‘emerging zoonotic diseases’ in Afrotropische zoogdieren met de nadruk op de evolutie van de pathogenen en hun zoogdiergastheren en de ecologie van de infecties. De twee hoofddoelstellingen zijn (i) te ontrafelen hoe de fylogeografie, evolutionaire geschiedenis en ecologie van gastheren inzicht kunnen verschaffen in de diversiteit, oorsprong en verspreiding van deze pathogenen; (ii) te achterhalen welke ecologische mechanismen en milieuveranderingen (klimaat, landschap, biodiversiteitsverlies, …) een gastheersprong kunnen faciliteren of gastheerspecificiteit in stand kunnen houden, zelfs als er geen sterke moleculaire barrière bestaat.

Op korte termijn is het de bedoeling om het eerste hoofddoel aan te pakken door het gebruik van nieuw geoptimaliseerde NGS-technieken om de technisch uitdagende, maar unieke collecties van museumspecimens te screenen op de aanwezigheid van meerdere pathogenen. Dit zal toelaten om de soorten te identificeren die bepaalde pathogenen herbergen, de fylogenetische en ecologische relaties tussen deze soorten af te leiden, en de verspreidingsgebieden van genetisch discrete gastheerpopulaties af te bakenen. Gecombineerd met de informatie over de taxonomie, biologie en de resultaten van de screening van DNA-virussen, zullen de resultaten van de screening van de gastheren ons toelaten om studies te starten over de transmissie-ecologie van geselecteerde pathogenen, zoals afgeleid uit hun aanwezigheid, diversiteit, gastheerspecificiteit en evolutie. Deze informatie zal hoofdzakelijk bestaan uit fylogenetische bomen en ecologische verspreidingsgebieden van gastheersoorten en geselecteerde pathogenen.

Op lange termijn zal de verdere uitwerking van dit type informatie gebruikt worden om de evolutionaire veranderingen van geselecteerde pathogenen bij zoogdieren te bestuderen door middel van een gerichte screening van museumspecimens van bevestigde gastheersoorten. Voor de gastheersoorten waarvan de specimenverzameling zich over meerdere decennia uitstrekt, zal gerichte screening en karakterisatie van pathogenen toelaten om de evolutionaire snelheid van snel evoluerende pathogenen te kalibreren en te onderzoeken hoe de uitgebreide milieuveranderingen in de voorbije eeuw de evolutionaire ecologie van de ziekteverwekker hebben beïnvloed.

De verdere grote lijnen van dit onderzoek werden reeds vastgelegd in het FED-tWIN profiel “OMEgA” en kunnen worden opgevraagd via het contactadres onderaan dit vacaturebericht.

 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • U doceert aan UAntwerpen 1 opleidingsonderdeel in het domein van de dierkunde, evolutie en parasitologie en begeleidt studenten in deze vakgebieden.
 • Aan KBIN omvat het gevraagde profiel de taak van assistent-conservator die verantwoordelijk is voor de zoogdierencollecties, ter ondersteuning van de conservator van gewervelde dieren, taxonomisch en fylogenetisch biodiversiteitsonderzoek en bijdrage tot de inventarisatie en beschrijving van de diversiteit van dieren op basis van morfologische soortbeschrijvingen, geavanceerde moleculaire technieken en ecologische gegevens.
 • Ook wetenschappelijke dienstverlening behoort tot uw takenpakket, meer bepaald rond de beheer, uitbouw en valorisatie van de specimen en weefsel collecties van het KBIN en de daaraan gekoppelde gegevensbanken. U bouwt het bestaande netwerk van bij OneHealth vraagstukken betrokken actoren verder uit.

Diploma

Profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in een domein dat aansluit bij de vacature (o.a.: ecologie, evolutionaire biologie, taxonomie zoogdieren, pathogenenbiologie, …), dat werd behaald maximaal 12 jaar voor de einddatum van de termijn waarbinnen U zich kandidaat kan stellen voor deze vacature. De periode van 12 jaar voor het bezit van een doctoraat wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of en langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit en bij de onderzoeksstrategie van het KBIN.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Het profiel is bedoeld voor een onderzoeker met een ruime ervaring en een multidisciplinaire achtergrond (taxonomie, ecologie, (fylo)genomica, pathogenenbiologie, epidemiologie).

Ervaring

 • Minimaal 5 jaar onderzoekservaring op postdoc-niveau bij aanvang van de aanstelling.
 • Goed publicatietraject (ook als eerste auteur) in A1-tijdschriften over relevante thema's
 • In verschillende, bij voorkeur ook buitenlandse, onderzoeksomgevingen hebben gewerkt.
 • Ervaring in het werken in multi-partner projecten en netwerken, samenwerking met onderzoekers uit andere (ontwikkelings)landen.
 • Ervaring met veldwerk in tropische regenwouden.
 • Vertrouwd met concepten en praktijken van bioveiligheid.
 • Gedocumenteerd vermogen om onderzoeksfinanciering te verwerven (subsidies, beurzen).
 • Goede communicatieve vaardigheden om onderzoek te presenteren op internationale conferenties, maar ook om resultaten te verspreiden via diverse (digitale) media.
 • Goede schrijfvaardigheid om onderzoeksresultaten te publiceren in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften of om subsidieaanvragen voor projecten voor te bereiden.
 • Vaardig in wetenschapscommunicatie met een breder publiek.

Technische competenties

 • Beheer van specimen/monsterverzamelingen.
 • Kennis (en gebruik) van relevante online moleculaire en taxonomische databanken (GIS-referencing).
 • Moleculaire diagnose van pathogenen, bio-informatica-analyse (genoomassemblage, kartering, SNP-calling, annotatie, fylogenetische analyse …) van grootschalige genomische datasets (next-generation sequencing) in een evolutionaire en taxonomische context.
 • Toepassing van bio-informaticahulpmiddelen (analytische en/of grafische methoden) om genomische datasets te analyseren; programmeervaardigheden (Linux, Perl/python, R).
 • Voorbereiding van genomicabibliotheken.

Wij bieden

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen biedt

 • een halftijdse aanstelling van minimum 10 jaar als wetenschappelijk medewerker (werkleider - SW2) met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, binnen de operationele directie ‘Taxonomie en Fylogenie’ (Vertebraten);
 • een dynamisch, uitdagend, gevarieerd en stimulerend onderzoekskader;
 • een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 4.534,66 tot € 6.877,39;
 • volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, of een fietsvergoeding.

De Universiteit Antwerpen biedt

 • een halftijdse aanstelling met structurele opdracht in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent (50%), als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13;
 • volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, of een fietsvergoeding;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Datum van indiensttreding is bij beide instellingen 1 september 2020.

 

Solliciteren


Het KBIN is op zoek naar een bewakingsagent (< 26 jaar) om de bewakingsploeg te versterken.

De veiligheids- en bewakingsdienst waakt over de veiligheid van onze collecties, van de museumbezoekers en van het personeel.

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen is een van de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de staatssecretaris voor het Federaal Wetenschapsbeleid.

Taken

Als bewakingsagent, ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Je werkt in teamverband in de bewakingsdienst van het instituut/museum en dit in uniform.
 • Je voert controlerondes in de gebouwen op de site.
 • Onregelmatigheden of incidenten observeren en rapporteren
 • Je biedt ondersteuning bij oproepen van collega’s en incidenten.
 • Je werkt voltijds en in een vast weekendregime waar je 1 op 2 weekenden werkt
 • Je voert zowel binnen als buiten preventieve patrouillerondes uit.

Diploma

 • Je bent in het bezit van een “algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent” .
 • Je voldoet aan de wettelijke voorwaarden (o.a. blanco getuigschrift van goed zedelijk gedrag van maximum 6 maanden oud) - Art 596.1.

Technische competenties

Je kunt vlot met de PC werken.

Generieke competenties

Je bent in staat om zelfstandig te werken en je bent oplossingsgericht.

Je beschikt over goede communicatievaardigheden, teamgeest en je hebt een verzorgd voorkomen.

Je bent stipt t.o.v. procedures en respectvol t.o.v. personen.

Je bent flexibel van nature uit.

Je beschikt over goede observatievaardigheden.

Pluspunten zijn

Je bent bereid om avond evenementen te werken tegen betaling.

Werken op feestdagen en weekends behoort tot het normale takenpakket en is voor jou geen enkel probleem.

Tweetaligheid Nederlands/Frans is een pluspunt.

Wij bieden

 • Een startbaanovereenkomst van bepaalde duur (1 jaar) in een 39u systeem.
 • Een loon conform de barema’s van de federale overheid (minimum aanvangswedde niveau NDT1: 22.647,15 € bruto geïndexeerd jaarsalaris).
 • Een aangenaam werkkader binnen een dynamische werkomgeving.
 • Alle nodige en relevante opleidingen.
 • Interessante vakantieregeling.
 • Terugbetaling openbaar vervoer van en naar het werk of fietsvergoeding.

Solliciteren

Gelieve je CV met foto en begeleidende brief per e-mail te sturen naar mdewandel@naturalsciences.be met als referentie “EWE bewakingsagent” en dit vóór 29/02/2020

Vervolledig je kandidatuur met volgende documenten:

 • Attest psychotechnisch onderzoek
 • Algemeen bewakingsattest bewaking
 • GGZ art 596.1 niet ouder dan 6 maanden.

Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn toegezonden worden met de juiste documenten in bijlage, zullen worden aanvaard.

De selectie interviews zullen plaatsvinden op in de week van 4 tot 11 maart 2020.


Voor het CEBioS-programma zijn we op zoek naar een Secretariaatsmedewerk(st)er, voor een vaste periode van één jaar, mogelijk verlengbaar. Kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden van de eerste arbeidsovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Het CEBioS-programma, zie http://www.biodiv.be/cebios2

Het CEBioS-programma voert capaciteitsopbouw uit voor partners van de Belgische ontwikkelingssamenwerking op het gebied van behoud van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling gekoppeld aan armoedebestrijding. Het werkt in het kader van de internationale verplichtingen van België onder het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) en de Belgische biodiversiteitsstrategie.

CEBioS is gehuisvest en uitgevoerd in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel, waar het behoort tot de Operationele Directie ‘Natuur’. CEBioS maakt deel uit van de ‘BIOPOLS’ groep en is nauw verbonden met het Belgische knooppunt bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD).

Het CEBioS-programma wordt gefinancierd door het Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) via een samenwerkingsprotocol tussen het ministerie van ontwikkelingssamenwerking en het ministerie van wetenschapsbeleid.

Context

De Polyvalent administratief assistent  werkt voor CEBioS (> 10 personen). Daarnaast zal de medewerk(st)er ook gelijkaardige diensten uitvoeren voor het Nationaal Knooppunt CBD (3 personen) en bij gelegenheid voor de overkoepelende groep Biopols na samenspraak met de coördinator van CEBioS.

Taken

De Polyvalent Administratief medewerk(st)er heeft een veelvoud aan verschillende uitvoerende administratieve taken, waaronder, het beheer van informatie en diverse interacties en contacten met de leden van de teams, maar ook met andere diensten van het instituut en tal van overheidsinstanties, organisaties en verschillende soorten publiek in België en de partners in het zuiden.

Verzorgt de logistiek van stagiaires uit ontwikkelingslanden die naar België komen.
Beheert de stocks en verzendingen van publicaties.

Diploma

Houder zijn van een bachelor- of graduaatsdiploma.

Technische competenties

Doel van de functie: Het verzorgen van een veelheid aan verschillende uitvoerende administratieve taken ter ondersteuning van een dienst of van een persoon teneinde de medewerkers van de federale overheidsdienst in zijn geheel optimaal te laten functioneren; 

Kernresultaatsgebieden:

 1. - Administratief medewerk(st)er: Administratieve hulp verlenen aan coördinator en programmabeheerders, voorbereiden en klasseren van dossiers, agenda beheren, organiseren en beleggen van vergaderingen;
 2. - Onthaalmedewerk(st)er): Onthaal van bezoekers, eenvoudige en/of routinematige vragen om inlichtingen van externe en interne klanten persoonlijk, telefonisch of via mail beantwoorden, doorverwijzen naar de gespecialiseerde personen en/of diensten, rondleidingen verzorgen, verschaffen van de nodige documenten of brochures, opvragen van de nodige informatie en/of nakijken van documenten om de klant verder te kunnen helpen;
 3. - Secretariaatsmedewerk(st)er: Opstellen van standaardbrieven en gepersonaliseerde brieven voor de dienst, eventueel kleine vertalingswerken, behandelen van inkomende en uitgaande briefwisseling, opmaken van verslagen van interne vergaderingen, verzorgen van het nodige materiaal, telefoon aannemen, boeken/zaaltjes reserveren;
 4. - Assistentorganisator: op een projectmatige manier instaan voor de praktische organisatie van vergaderingen, manifestaties, colloquia, activiteiten, bijeenkomsten teneinde deze op een professionele en efficiënte manier te laten plaatsvinden. Dit omvat o.a. de volgende taken: uitwerken van de planning, beleggen van vergaderingen met betrokken partijen, aanleggen van materiaallijst/ledenlijst, contact opnemen met leveranciers, reserveren van accommodaties en transport (taxis', vliegtickets), voorbereiden van de zaal;
 5. - Verder zal de medewerk(st)er in staat moeten zijn om klassementsbeheer van documenten uit te voeren, zoals ook de codering van data in verschillende databases.

Generieke competenties

 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Interesse in het werken in een multiculturele omgeving, ontwikkelingssamenwerking en een federaal wetenschappelijk instituut; 
 • Je kan zelfstandig werken en bent proactief;
 • Je werkt mee aan een goede teamgeest;
 • Je bent betrouwbaar en kan servicegericht handelen;
 • Je werkt efficiënt naar het behalen van deadlines.

Pluspunten zijn

 • Uitstekende beheersing van mondeling en schriftelijk Nederlands, Frans en Engels (communicatie).

Wij bieden

 • Een contract voor een eerste werkervaring (het contract zal moeten beeindigd worden op de laatste dag van het trimester waarin u 26 jaar wordt).
 • Je wordt aangeworven als niveau B (administratief deskundige) met de bijhorende weddeschaal B1. Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
 • Gratis openbaar vervoer tussen het Museum en uw domicilie.

Solliciteren

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun CV (waarin u duidelijk uw geboortedatum vermeldt) en een motivatiebrief uiterlijk 26 februari 2020 te sturen naar Dr. Luc Janssens van Bisthoven, CEBioS-coördinator, per e-mail: ljanssens@naturalsciences.be met de referentie EWE - SECR. CEBioS


Interviews zullen plaatsvinden begin maart 2020.

Start van het werk: bij voorkeur op 1 april 2020.

Go to top