Vacatures


Context

De Operationele Directie Publiek (OPD) van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is verantwoordelijk voor de verspreiding van de kennis van het Instituut en in het bijzonder van alle activiteiten die in het Museum voor Natuurwetenschappen plaatsvinden.

De OPD omvat de Bezoekersdienst, de Communicatiedienst, de Educatieve dienst, de dienst Tentoonstellingen, de Dienst Events en Partnerships en de MuseumShop.

De dienst Tentoonstellingen heeft als opdracht:

 • tijdelijke en permanente tentoonstellingen te ontwerpen en te bouwen;
 • de tentoonstellingen te onderhouden;
 • de publiek toegankelijke ruimtes in te richten;
 • te voldoen aan de vragen van de andere diensten van de instelling op gebied van grafiek en multimedia.

In de dagelijkse werking van de dienst Tentoonstellingen onderscheiden we twee pijlers:  

 • Inhoud (3 museologen), die tentoonstellingsprojecten uitwerkt en coördineert;  
 • Design (1 scenograaf, 5 grafici, 3 multimediaontwerpers, 1 tekenaar, 1 modelbouwer en 4 technici), die 2D- en 3D-elementen creëert en de bouw van tentoonstellingen in goede banen leidt. 

Je maakt deel uit van het pijler ‘design’ en je rapporteert aan het hoofd van de dienst Tentoonstellingen. 

Taken

Als Projectleider Architectuur binnen de dienst Tentoonstellingen:

ben je verantwoordelijk voor de inrichting van de publiek toegankelijke ruimtes :

 • gaat je na wat de behoeften zijn;
 • stel je aanbestedingsdossiers op;
 • volg je de uitvoering van deze projecten op;
 • ben je tussenpersoon tussen de interne diensten van het Museum en de Regie der Gebouwen.

zie je er op toe dat de permanente tentoonstellingen in orde zijn :

 • werk je een budget en een planning uit voor het nazicht en het onderhoud van de permanente tentoonstellingen;
 • coördineer je de onderhouds- en herstelwerkzaamheden in de zalen.

ben je medeverantwoordelijke voor de pijler ‘design’:

 • deel je de hiërarchische verantwoordelijkheid voor het team ‘design’ met de scenograaf;
 • verdeel je het werk over het team (taakplanning);
 • volg je op of de toegewezen taken goed worden uitgevoerd;
 • motiveer en evalueer je de leden van je team.

Diploma

 • Niveau A / Master in de architectuur of in de interieurarchitectuur  
 • Drie jaar ervaring in de planning en de opvolging van architectuurprojecten
 • Eén jaar ervaring in het teambeheer

Technische competenties

 • Je beheerst de programma’s van Adobe Suite, Office, SketchUp, Autocad.
 • U kent de huidige regelgeving betreffende overheidsopdrachten

Generieke competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens en trekt de juiste conclusies.
 • Je onderneemt gerichte acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je erkent de kwaliteiten van je medewerkers, stimuleert hen om initiatieven te nemen door hen verantwoordelijkheden te geven.
 • Je creëert en verbetert de teamgeest door je meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot het oplossen van conflicten tussen collega's.
 • Je ondersteunt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, biedt hen een persoonlijke service en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je bent betrokken en toont de bereidheid en ambitie om resultaten te verkrijgen en verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.

Pluspunten zijn

 • Je hebt ervaring binnen een museale context.
 • Kennis van Frans is wenselijk, je werkt in een tweetalige omgeving.
 • Kennis van Engels is een pluspunt.

Wij bieden

Voltijdse betrekking  

Contractueel statuut, in de wetenschappelijke loopbaan, eerst contract van bepaalde duur van 6 maanden, daarna contract van onbepaalde duur, niveau SW1
De functie wordt uitgeoefend op de dienst Tentoonstellingen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Vautierstraat 29, 1000 Brussel).
Je kan je verplaatsingskosten terugbetaald krijgen indien je met het openbaar vervoer naar het werk komt. Op het KBIN wordt met variabele werktijden gewerkt.

Solliciteren

Je sollicitatie omvat:

 • een volledig en eerlijk cv, met onder andere een gedetailleerde beschrijving en de referenties van je voor de functie relevante beroepservaringen, alsook kopieën van je diploma’s;
 • een schriftelijke motivering;
 • een lijst met voor de functie relevante projecten en een portfolio.

Je kandidatuurstelling moet vóór 3 april 2020 per e-mail verstuurd worden naar Anne Desmettre: adesmettre@naturalsciences.be

De kandidaten die geselecteerd worden op basis van hun schriftelijke kandidatuurstelling, zullen per e-mail worden uitgenodigd voor een interview, dat zal plaatsvinden in de week van 20 april en een case study zal omvatten.


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) werft een wetenschappelijk medewerker aan (M/V/X). De wetenschappelijk medewerker zal worden ingezet in de recent gestarte projecten “Bepalen van de staat van instandhouding van het Natura 2000 gebied Vlakte van de Raan” en “Bepalen van de biologisch meest waardevolle zones binnen het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken” (12/2019-06/2021) gefinancierd door FOD Leefmilieu.

Context

De Belgische mariene wateren huisvesten een rijk leven. Als gevolg van menselijke activiteiten komt dit rijke leven onder druk te staan en dringt bescherming en/of herstel, waar nodig, zich op. Een eerste stap om tot bescherming en herstel te komen is de inschatting van de huidige toestand van de natuur. Hiertoe werden reeds heel wat studies ondernomen en voor het Habitatrichtlijngebied “Vlaamse Banken” beschikken we momenteel over een goede beschrijving van de staat van instandhouding (sensu Habitatrichtlijn). Met betrekking tot het recent uitgebreide Habitatrichtlijngebied “Vlakte van de Raan” ontbreekt een dergelijke beschrijving momenteel.

Eénmaal de staat van instandhouding is gekend, wordt bepaald in hoeverre maatregelen ter bescherming en/of herstel nodig zijn. Voor het Habitatrichtlijngebied “Vlaamse Banken” werd de nood geïdentificeerd tot het nemen van visserijmaatregelen ter bescherming van biologisch waardevolle habitats en ter behoud van de zeebodemintegriteit. Vooraleer op een wetenschappelijk onderbouwde manier zones te kunnen selecteren voor visserijmaatregelen, dienen in eerste instantie de biologisch meest waardevolle zones in kaart gebracht te worden.

Taken

De focus van het onderzoek zal liggen op:

 1. Vlakte van de Raan
  1. Compilatie en integratie van ecologisch relevante data m.b.t. de Vlakte van de Raan (i.s.m. ILVO)
  2. Beschrijving van de staat van instandhouding en het voorstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor de Vlakte van de Raan (i.s.m. ILVO)
  3. Oplijsten van bedreigende factoren voor de Vlakte van de Raan
 2. Visserijmaatregelen
  1. Het statistisch modelleren van de habitatgeschiktheid voor macrobenthische gemeenschappen in het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ)
  2. Het integreren van ecologische gegevens m.b.t. verschillende ecosysteemcomponenten in een update van de Biologische Waarderingskaart voor de Belgische mariene wateren (zie http://www.vliz.be/projects/bwzee/)
  3. Bijdragen aan voorstellen tot visserijmaatregelen in het BDNZ (i.s.m. ILVO)
  4. Bijdragen aan de inschatting van de gevoeligheid van benthische habitats voor bodemvisserij (i.s.m. ILVO)

Diploma

 • Master in de Wetenschappen of Bio-ingenieur of equivalent

Technische competenties

 • Gedegen ervaring en kwaliteiten m.b.t. toepassing van statistische analyses (R)
 • Gedegen ervaring en kwaliteiten m.b.t. databeheer
 • Kennis m.b.t. (marien) natuurbehoud strekt tot aanbeveling

Wij bieden

 • Een voltijdse betrekking als wetenschappelijk medewerker (SW1) (01/05/2020-30/06/2021)
 • Een dynamische, uitdagende, gevarieerde en stimulerende werkomgeving
 • Gratis woon-werkverplaatsing met openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding

DUUR EN WERKPLAATS

 • 1 april 2020 (bij voorkeur) tot 30 juni 2021
 • KBIN Brussel (Vautierstraat 29, 1000 Brussel) met regelmatige dienstreizen naar ILVO (Oostende)

Solliciteren

 • Indien geïnteresseerd, solliciteer door het opsturen van een motivatiebrief, CV en kopie van het MSc diploma met referentie “Natura 2000” tegen ten laatste 15/03/2020 naar Yolande Maes (ymaes@naturalsciences.be).
 • Interviews van voorgeselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 20/03/2020
 • Enkel sollicitaties die aan de voorwaarden voldoen en die op tijd werden ingediend zullen in overweging worden genomen

Voor meer informatie:

Go to top