Belgische Partners

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is geen eiland. We zijn dankbaar voor de vele vruchtbare samenwerkingen in België met overheidsdienstenonderzoeksinstellingenmusea, en vzw's en ngo's die zich inzetten voor educatie en wetenschap. De partnerschappen dragen onder meer bij tot onderzoeksprojecten, tot belangrijke restauratiewerken aan de museumgebouwen, tot het beheer van het onderzoeksschip Belgica en tot reizende tentoonstellingen. Hieronder vindt u een overzicht van de Belgische partners.

 

Publieke instellingen
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)

De DGD behartigt de Belgische ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp en valt onder de bevoegdheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen ondersteunt sinds 1999 de DGD voor de uitvoering van de Conventie van de Verenigde Naties voor Biodiversiteit (VBD, Rio 1992) in de ontwikkelingslanden.
Een goede kennis van het in stand houden van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten, evenals de communicatie over het belang van de biodiversiteit kunnen bijdragen tot het verminderen van armoede en de stijging van duurzame ontwikkeling. Onze experts op vlak van biodiversiteit staan de DGD met raad en daad bij over kwesties van biodiversiteit die te maken hebben met ontwikkelingssamenwerking.

Een nieuw werkdomein binnen deze samenwerking betreft de toegang tot genetische bronnen en het billijk verdelen van de voordelen die voortvloeien uit hun exploitatie.

Website: diplomatie.belgium.be

 

Directoraat-generaal Leefmilieu (DG5 van de FOD Volksgezondheid)

Het DG Leefmilieu is een federaal DG dat streeft naar een duurzame ontwikkeling om een kwaliteitsvol leefmilieu te verzekeren voor iedereen. De belangrijkste milieubevoegdheden worden in ons land uitgeoefend door de Gewesten, maar ook de federale overheid, in casu het DG Leefmilieu, behoudt belangrijke bevoegdheden.

Het DG Leefmilieu spitst zijn activiteiten onder meer toe op de coördinatie van het internationale milieubeleid, de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de uitvoering van de verbintenissen in het kader van het Kyoto-protocol, de registratie van de doorvoer van afvalstoffen en de controle daarop, en de bescherming van de Noordzee.

Er wordt actief samengewerkt met de verschillende diensten van het KBIN, zoals het Knooppunt Biodiversiteit en de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) voor kennisoverdracht en voor het monitoren van de Noordzee.

Website: www.health.belgium.be

 

Defensie

De Belgische defensie werkt samen met verschillende wetenschappelijke kenniscentra zoals het KBIN, maar ook met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) om militaire activiteiten in kaart brengen in en rond de Noordzee. Wetenschappers van onze BMM genereerden daarom een overzicht van militaire activiteiten op zee en aan de kust (schiet- en mijnoefeningen, militaire luchtvaart, het storten van munitie enz.), en gaan na wat de negatieve impact is van de militaire aanwezigheid op de beschermde soorten en habitattypes. Want niet alleen chemische verontreiniging, maar ook geluidshinder kunnen leiden tot verstoring van de vaak fragiele mariene biodiversiteit. Alle activiteit wordt grondig geanalyseerd, waarna een aantal pistes worden voorgesteld om maatregelen te nemen.

Website: www.mil.be

 

Nationale Loterij

De Nationale Loterij is een structurele partner van het KBIN en voorziet naast geldelijke steun ook fondsen voor onder meer de aankoop van wetenschappelijke uitrusting.

Site internet: www.nationale-loterij.be

 

Beliris

Van de drie hoofdgebouwen van het KBIN is het Janletgebouw aan het Leopoldpark waarschijnlijk het bekendste. Dit statige gebouw huisvest onder meer de Galerij van de Dinosauriërs met de uiterst waardevolle collectie iguanodons en de grootse Galerij van de Evolutie. Om deze architecturaal zeer waardevolle zaal in haar oude glorie te restaureren en te moderniseren financierde Beliris de ruwbouwwerken en de binnenafwerking van de Janletvleugel van het museum voor Natuurwetenschappen. Beliris heeft ook bijgedragen aan de realisatie van de 'biodiversiteitsvleugel', waarvan de zaal BiodiverCITY (open sinds 2010) de eerste etappe is. En vandaag is Beliris ook partner in de laatste fase van de werken die tot de Galerij van de Mens zullen leiden in 2015.

Website: www.beliris.be

 

Regie der Gebouwen

De gebouwen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zijn eigendom van de Belgische staat. De Regie der Gebouwen trad in de geschiedenis van ons Instituut regelmatig op als bouwheer voor renovatie- en uitbreidingswerken. Zo werd de Janletvleugel – gedomineerd door de Galerij van de Dinosauriërs – volledig gerestaureerd tussen 2003 en 2009 door de Regie der Gebouwen.
Dit historische gebouw huisvest ook de ’gradinzaal‘, die nu gebruikt wordt als Evolutiegalerij. Jarenlang was deze zaal gesloten voor het publiek omwille van de brandveiligheid. Deze prachtige zaal maakt mede dankzij de renovatie door de Regie der Gebouwen (van 2007 tot 2009) weer deel uit van het museumcircuit. De Regie der Gebouwen heeft ook bijgedragen aan de realisatie van de 'biodiversiteitsvleugel', waarvan de zaal BiodiverCITY (open sinds 2010) de eerste etappe is. En vandaag is de Regie der Gebouwen ook partner in de laatste fase van de werken die tot de Galerij van de Mens zullen leiden in 2015.

Website: www.buildingsagency.be

 

Brussels Instituut voor Milieubeheer (IBGE/BIM)

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer/Leefmilieu Brussel verschaft steun aan tal van instanties voor hun milieu-educatieve activiteiten. Het Museum voor Natuurwetenschappen verleent het Instituut al twintig jaar haar expertise bij de uitwerking van nieuwe tentoonstellingen, onder meer voor de reizende tentoonstellingen van Het Brussels Natuureducatie Centrum (BNEC). Het BIM heeft ook financieel bijgedragen aan de realisatie van onze vaste zaal BiodiverCITY. 

Website: www.ibgebim.be

 

Franse Gemeenschapscommissie

De Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) neemt de gemeenschapsbevoegdheden waar in het Brusselse Gewest die tot de Franse Gemeenschap behoren in het zuiden van het land. Dit komt in hoofdzaak neer op cultuur, onderwijs, volksgezondheid en maatschappelijk welzijn. Cocof gaf financiële steun aan projecten zoals ‘Valken voor iedereen’ en ‘BioGeoSafari’.

Website: www.cocof.be

 

Waals Gewest

Verschillende onderzoeksprogramma’s van het KBIN werden opgezet na een projectoproep van het Waalse Gewest of verliepen in partnerschap ermee. Het Waalse Gewest verleent vaak zijn financiële steun aan bepaalde projecten, zoals de publicatie van infobrochures over biodiversiteit.

Website: www.wallonie.be

 

Vlaamse Overheid

Het Vlaamse overheid heeft in 2010, het Jaar van de Biodiversiteit, het project BioGeoSafari financieel gesteund, en financiert sinds 2008 de website ikhebeenvraag.be, die door het KBIN werd opgericht in samenwerking met Vlaamse universiteiten en kenniscentra.

Website: www.vlaanderen.be

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valoriseert onderzoek, wetenschap, educatie en toerisme. In dat opzicht is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregeld partner in projecten van ons Instituut. De cel ‘Image de Bruxelles de la Région’ geeft financiële steun aan langetermijnprojecten zoals ‘Valken voor iedereen’ of de ontwikkeling van tijdelijke of vaste tentoonstellingen zoals de Galerij van de Dinosauriërs, de Galerij van de Evolutie, BiodiverCITY of de Zaal van de Mosasauriërs.

Website: be.brussels/bruxelles

 

FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) ondersteunt fundamenteel onderzoek - onder meer aan ons Instituut - door onderzoekers en onderzoeksprojecten te financieren na evaluatie van binnen- en buitenlandse experts. Op internationaal vlak stimuleert het FWO samenwerking en bevordert het de mobiliteit van onderzoekers.

Website: www.fwo.be

 

FNRS

Het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) - de Franstalige tegenhanger van FWO - ondersteunt fundamentele wetenschap. Het FNRS doet dat door individuele wetenschappers te financieren die hoofdzakelijk aan Waalse of Brusselse universiteiten onderzoek doen, en door onderzoeksprogramma’s te subsidiëren. Al heel wat onderzoekers aan het KBIN werden financieel gesteund door FNRS.

Website: www.fnrs.be

Onderzoeksinstituten
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 

Het KMMA beheert al het wetenschappelijk erfgoed aangaande Afrika. De enorme collecties bevatten meer dan 17 miljoen dierlijke specimens, mineralen, foto's, films, etnografische objecten en documenten. In het museum lopen op elk moment tijdelijke tentoonstellingen die het brede publiek willen informeren over de rijke Afrikaanse cultuur. Daarnaast is het KMMA als wetenschappelijke instelling een belangrijke speler op internationaal vlak wat betreft expertise over Afrika. De wetenschappers van het museum hebben jaarlijks meer dan 300 publicaties op hun naam staan.

Het KMMA werkt bovendien samen met het KBIN voor een aantal wetenschappelijke projecten. Zo werd het Congo Biodiversity Initiative opgezet - waarin onder meer ook de Plantentuin van Meise participeert - ter bescherming en ontwikkeling van de rijke biodiversiteit in het Congobekken. 

Website: www.africamuseum.be

 

Plantentuin Meise

De Plantentuin van Meise bezit een rijke collectie levende en gedroogde planten, evenals een zadenbank met onder meer zaden van bedreigde inheemse plantensoorten. Daarnaast beschikt de Plantentuin over een omvangrijke bibliotheek.

Website: www.br.fgov.be

Museumverenigingen

De vele Belgische musea waarmee we partnerschappen hebben uitgebouwd, behoren allemaal tot een van deze associaties:

Brusselse Museumraad / Conseil bruxellois des musées 

De Brusselse Museumraad (BMR) is de koepelorganisatie van de Brusselse musea. De BMR organiseert tal van activiteiten waarop de Brusselse musea centraal staan, zoals de Nocturnes van de Brusselse Musea en Museum Night Fever. Het Museum voor Natuurwetenschappen is lid van de Belgische Museumraad en participeert dan ook regelmatig aan activiteiten van de BMR.

Website: www.brusselsmuseums.be

 

ICOM-Vlaanderen en ICOM-België-Wallonië/Brussel

De verenigingen van musea en museummedewerkers die een kennisknooppunt willen zijn waarin nieuwe informatie en kennis over het vakgebied wordt doorgegeven.

Contact: ICOM

Websites: www.icom-vlaanderen.be en www.icom-wb.museum

Onderwijs
PROBIO

PROBIO vzw is de vereniging van biologieleerkrachten van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschappen in België. De vereniging wil het beroep opwaarderen, biologieleerkrachten verenigen, in het bijzonder de biologieleerkrachten van verschillende onderwijsniveaus en onderwijskoepels en hun publiek buiten de scholen vergroten. PROBIO organiseert ook de biologie-olympiade (www.olympiades.be), een jaarlijkse competitie voor leerlingen van de derde graad middelbaar onderwijs.  

Website: www.probio.be

 

VOB

De VOB is de Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie. Deze vzw van en voor leerkrachten zet zich in voor het bevorderen van het onderwijs in de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie. De vereniging is onder meer verantwoordelijk voor de selectieproeven voor de Vlaamse biologie-olympiade. Het jaarlijkse Vlaams Congres voor Leraars Wetenschappen wordt onder auspiciën van VOB en VeLeWe georganiseerd. De maatschappelijke zetel van de VOB is gevestigd in ons Instituut.

Website: www.vob-ond.be

 

Association pour la Diffusion de l'information archéologique (ADIA)

De ADIA is een vzw, gesticht in 1985, die haar zetel heeft in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en heeft als doel het verbeteren van de kennis over archeologie naar het publiek. De ADIA creëerde reeds verschillende educatieve ateliers voor schoolkinderen en bracht enkele brochures uit gericht aan (biologie)leraren.

Het KBIN en de ADIA werkten onder meer samen aan een brochure over het Ishango-beeldje (in het Frans).

Website: adia.naturalsciences.be

 

Wetenschap
BE-TAF 

BE-TAF staat voor ‘BElgian Taxonomic Facility’ en groepeert de drie grote instellingen die bezig zijn met taxonomisch onderzoek: het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en de Plantentuin van Meise (vroegere Nationale Plantentuin van België). 

SYNTHESYS, een Europees wetenschappelijk project ontstaan uit CETAF, stimuleert de toegang tot de 337.204.000 specimens die door de grote Europese Natuurhistorische Instituten worden beheerd.

Website: BE-TAF / Alle CETAF-leden

Website: www.synthesis.info

 

Leopold III-Fonds voor Natuuronderzoek en Natuurbehoud

Het Leopold III-Fonds wil de studie en het behoud van de natuur bevorderen. Concreet draagt het Leopold III-Fonds vooral bij tot de financiering van expedities buiten Europa. Deze exploraties beogen de studie van de huidige biodiversiteit, maar ook van volkeren die intens met de natuur verbonden zijn. De maatschappelijke zetel van het Fonds bevindt zich in het KBIN.

Website: www.naturalsciences.be/LIII/NL

 

ARABEL

ARABEL (ARAchnologia BELgica) werd opgericht op 27 oktober 1976 tijdens een vergadering aan het KBIN te Brussel, aanvankelijk alleen een werkgroep zonder duidelijke structuur, waarvan de leden ideeën en gegevens uitwisselden, elkaar hielpen bij moeilijke determinaties en soms excursies organiseerden. Sinds 1986 is ARABEL een vzw met een formeel statuut. De huidige voorzitter is KBIN-wetenschapper en arachnoloog Léon Baert. Momenteel wordt mede vanuit ARABEL de Databank van de Belgische Arachnofauna ontwikkeld.

Website: arabel.ugent.be

 

Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie is een vzw, opgericht op 9 april 1855. Zij heeft tot doel de studie van insecten te stimuleren, wat zij door haar activiteiten, haar publicaties en door haar pedagogische activiteiten verwezenlijkt. De Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie publiceert de vaktijdschriften Belgian Journal of Entomology en Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie / Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie. Zetelt in het KBIN.

Website: www.srbe-kbve.be

 

Geologica Belgica

Geologica Belgica is een tweetalige Belgische vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd te Brussel, die zich tot doel stelt bij te dragen tot de ontwikkeling van de aardwetenschappen en aanverwante domeinen, en een gunstig klimaat te scheppen voor kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek. Het KBIN is in het Bestuur vertegenwoordigd, net als alle belangrijke universiteiten en andere instellingen die zich in België met aardwetenschappen bezighouden.

Website: www.geologicabelgica.be

 

Groupe Belge de Recherche Scientifique Sous-Marin

De GBRS is opgericht in 1955 als wetenschappelijke duikorganisatie. De leden van de GBRS dragen actief bij aan het wetenschappelijk onderzoek onder water door het organiseren van trainingen en expedities. De organisatie is actief in Louvain-la-Neuve en Brussel.

Website: www.gbrs.be

 

Koninklijke Belgische Vereniging voor Dierkunde

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Dierkunde is een vzw, die tot doel heeft het zoölogisch onderzoek in België te stimuleren. Zij organiseert jaarlijks het ‘Benelux Congress of Zoology’ en de Master Day in Biology, een gratis evenement die de laatstejaarsstudenten warm moet maken voor biologiestudies. Daarnaast geeft zij, in samenwerking met ons Instituut, het wetenschappelijk tijdschrift Belgian Journal of Zoology uit, waarin een brede waaier van zoölogische disciplines aan bod komt. Zetelt in het KBIN.

Website: KBVD

 

Koninklijke Belgische Vereniging voor Antropologie en Prehistorie

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Antropologie en Prehistorie brengt al dan niet professionele onderzoekers samen, Belgen zowel als buitenlanders, die zich specialiseren in prehistorische archeologie, fysische antropologie, genetische antropologie en menselijke paleontologie.

 

Belgisch-Luxemburgse Unie van Geologen

De BLUG is een professionele organisatie die beroepsgeologen en geologiestudenten uit België en Luxemburg vertegenwoordigt bij de verschillende overheden. De BLUG wil tevens het beroep van geoloog promoten bij het grote publiek. Het KBIN is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van het BLUG.

Website: www.blug-ublg.be

 

European Federation of Geologists

De Europese Federatie van Geologen is een niet-gouvernementele organisatie, opgericht in 1981. Deze professionele organisatie wil bijdragen tot een veiliger en duurzamer gebruik van onze natuurlijke omgeving door het publiek te informeren en een meer verantwoordelijk gebruik van natuurlijke bronnen te promoten. De EFG heeft haar zetel bij de Belgische Geologische Dienst, een van de departementen van het KBIN.

Website: eurogeologists.eu

 

BeWiSe - Belgian Women in Science

BeWiSe ijvert voor gelijke participatie van vrouwen in alle wetenschappelijke vakdomeinen en op alle niveaus in België. De leden komen uit verschillende wetenschappelijke instellingen in ons land, waaronder het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, waar BeWiSe is gevestigd. BeWiSe-leden van het KBIN: Frida Decraemer (bioloog), Mietje Germonpré (paleontoloog), Justine Jacquemin (bioloog), Carole Paleco (internationale relaties, en huidig vicevoorzitter), Marianne Schlesser (bioloog) and Isa Schön (bioloog, stichtend lid en eerste voorzitter).

Website: www.bewise.be

 

Studia Praehistorica Belgica

Studia Praehistorica Belgica is een vereniging die al sinds 1980 het tijdschrift Notae Praehistoricae uitgeeft, en ook monografieën, waaronder Studia Praehistorica Belgica (vandaar de naam van de vereniging). Historisch gezien zijn de activiteiten geënt op de transregionale Contactgroep ‘Préhistoire-Prehistorie’ van het Fonds voor wetenschappelijk onderzoek (FNRS).

Notae Praehistoricae rapporteert over recente studies in archeologie en prehistorie in België en in de naburige Europese landen. Studia Praehistorica Belgica behandelt specifieke thema’s, vaak naar aanleiding van colloquia. Het redactiewerk van beide uitgaven gebeurt in ons Instituut.

Website: Studia Praehistorica Belgica

 

 

Go to top