KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee

De Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) is verantwoordelijk voor de opvolging van de verschillende wettelijke verplichtingen (en rechten) en hun uitvoeringsbesluiten voor het beheer van het mariene milieu. We werken vooral aan milieu-effectenbeoordelingen voor activiteiten op zee, luchttoezicht op vervuiling, toezicht op de kwaliteit van de zee volgens het OSPAR Verdrag, de Europese Kaderrichtlijn Water en de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie en het beheer van gestrande zeezoogdieren.

De BMM bestaat uit 3 teams: MARIMA, SURV en SWAP.

Windmolens Thorntonbank

Het MARIMA–team (Marine Management) is verantwoordelijk voor vergunningen voor menselijke activiteiten op zee. Zo moet bvb. om een windmolenpark, of een andere menselijke activiteit op zee, te kunnen realiseren in België, het project een milieuvergunningsprocedure doorlopen. De aanvrager dient een milieu-effectenrapport (MER) in bij de BMM. De BMM maakt dan een milieu-effectenbeoordeling en op basis daarvan, adviseren onze wetenschappers de federale minister bevoegd voor de Noordzee. De minister beslist dan over het al dan niet toekennen van de milieuvergunning. Ook de opvolging van de milieuvergunning: de bouw, de exploitatie en het monitoringsprogramma gebeurt door MARIMA.

Vliegtuig OO-MMM

Het SURV-team (Aerial Surveillance) staat in voor de organisatie van het Belgische programma voor luchtobservaties boven de Noordzee, opgestart in het kader van het Bonn Akkoord. Volgens dit Akkoord moet elk Noordzee-kuststaat regelmatig (meerdere keren per week, dag en nacht) toezichtsvluchten boven zee houden om vervuiling door schepen op te sporen. Het KBIN beschikt hiervoor over een eigen vliegtuig, een Britten Norman Islander (callsign OO MMM). Sinds de jaren ’90 voert de BMM in opdracht van de Dienst Zeevisserij (DZV) ook visserijcontroles boven zee met dit vliegtuig uit. Aangezien de BMM deel uitmaakt van de Belgische Kustwacht, werden onze taken uitgebreid en wordt er tijdens de vluchten ook steeds meer naar andere fenomenen gekeken. Voorbeelden zijn: bijstand vanuit de lucht bij een incident op zee, opsporen van verloren lading, observeren van zeezoogdieren, algenbloei of kwallenzwermen, het toezicht op milieuvergunde activiteiten op zee, toezicht op navigatie-inbreuken,...

FLOAT UI voorbeeld

Het SWAP-team (Scientific Web sites and Applications) is een klein multidisciplinair team van wetenschappers die wetenschappelijke websites en toepassingen voor de OD Natuur ontwikkelen en onderhouden. SWAP zorgt ervoor dat wetenschappers hun werk op de best mogelijke manier kunnen voorstellen. Zo kunnen relevante, nauwkeurige en nuttige gegevens doorgegeven worden aan het grote publiek en aan de wetenschappelijke wereld. SWAP moderniseert gespecialiseerde wetenschappelijke websites van OD Natuur-groepen zoals oceanografische voorspellingen voor de Noordzee, de presentatie van gegevens van de RV Belgica en van wetenschappelijk onderzoek in biodiversiteit, instandhoudingsbiologie en modellering. SWAP werkt ook mee aan informatieverwerking en projecten van databeheer.

Go to top