KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

GEOINFO

Digitalisatie van de geologische gegevens, bewaard op de Belgische Geologische Dienst (kaartbladen nrs. 110 tot 236)

Beschrijving van het programma

De informatisering van de gegevens van de Belgische ondergrond (programma's GEODOC en GEOINFO) houdt sinds vele jaren gelijke tred met de vorderingen van de geologische kartering. Die vooruitgang verschilt van gewest tot gewest, afhankelijk van de doelstellingen, maar ook van de kenmerken van de regionale geologie. De kartering in het Vlaamse Gewest werd eind 2002 beëindigd. Het geologische karteringsprogramma van het Waalse Gewest beoogt een volledige terreinopname en zal met de huidig ingezette middelen nog 15 jaar duren. De BGD is de beheerder van de gegevens over de ondergrond, die sinds zijn ontstaan ononderbroken worden verzameld. De gegevens werden oorspronkelijk op papier bewaard en omvatten de beschrijvingen van ontsluitingen, groeven, doorsneden, boringen, waterwinningen, enz.). De gesteentecollectie bestaat uit monsters, verzameld op gans het grondgebied van het land, in de vorm van stukken boorkern of "cuttings" (stukjes verbrijzelde gesteenten, opgevangen tijdens het destructief boren).

Alle geschreven documenten (teksten, schema's, doorsneden, boorlogs) worden voortdurend geïnformatiseerd en in databanken ondergebracht. De topografische kaart op schaal 1:10.000 dient als basiselement van de kaartsneden. Een geologische kaart op schaal 1:40.000 komt overeen met 2 topografische kaarten op 1:10.000 (met 4 van de laatste editie). De uitwerking van GIS (geografisch informatiesysteem) laat toe de beschrijving van punctuele waarnemingen te koppelen met hun lokalisatie op de ontsluitingenkaart. Dergelijke systemen maken het ook mogelijk gegevens te selecteren volgens bepaalde thema's of in beperkte gebieden. De beschikbare databanken (van de boringen, de steengroeven, de bibliografie, de geologische kaarten) worden toegevoegd als informatielagen, die kunnen ondervraagd worden en binnen het GIS onderling gekoppeld worden. De uitgewerkte "workspaces" zullen op intranet kunnen geraadpleegd worden en zullen op termijn geleidelijk aan in de bibliotheek kunnen geraadpleegd worden. Een toekomstige ontwikkeling zal er in bestaan dat de voornaamste gegevens ook via het internet ter beschikking gesteld worden.

Stand van zaken

Per geologische kaart:

  • De ontsluitingenkaart op papier (1:40.000 en 1:25.000) zijn gescand, verbeterd, van een geo-referentie voorzien en geassembleerd. Ze dienen als drager om de lokalisatie van de waarnemingspunten aan te duiden en laten toe die punten over te brengen op de NGI-topografische kaarten. De Lambert-coördinaten worden berekend;
  • Het maken van een verbinding met de digitale teksten (*.txt en *.FP5), topografische achtergrond van het NGI.
  • Verbindingen leggen met de bibliografie over de specifieke Belgische geologie (de referenties uit 7 publicatiereeksen - opgemaakt door ir. G. VANDENVEN - zijn gekoppeld met de referentie geologische kaarten). Dit gebeurt voor iedere kaart afzonderlijk of op meer algemene kaarten.
  • Verbindingen leggen met de gescande figuren (doorsneden, foto's, schetsen en tabellen), die voorkomen in de archieven op papier.
  • Vectoriële geologische kaarten (schaal 1:40.000) waarvan de bladsneden een geo-referentie hebben gekregen.
  • Luchtfoto's, groevebestanden, ...

Afbakening van de zone waar het programma Geoinfo doorgevoerd wordt

Het programma Geoinfo vordert van zuid naar noord en is complementair met de kartering, in uitvoering bij het Waalse Gewest met als partners het KBIN - BGD en de universiteiten (ULg, UCL, ULB, en FPMs).

 

Gerelateerde media
Zaken op september 2003
Weergave van de waarnemingspunten (gesorteerd volgens hun aard) op een vectoriële geologische kaart
Andere reeks punten op een dubbele achtergrond, bestaande uit de NGI topografische kaart en een luchtfoto uit de omgeving van Rochefort
Het dialoogvenster geeft een gedeeltelijk overzicht (zoals het aantal artikels, als het aantal kolommen is beperkt gehouden) van de databank 'bibliografie', verbonden met de kaart 186W - Rochefort
Interne medewerkers
Eric Goemaere
Annemie Beulens
Patrik Herrier
Externe medewerkers
G. Han
Funding
Eigen middelen van de BGD
Go to top