KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Windmolenparken

Belwind windmolenpark
Milieuvergunningen

Het Marien Ruimtelijk Plan voorziet een zone voor windmolens op zee. Om een windmolenpark, of een andere bijzondere activiteit op zee, daadwerkelijk te kunnen realiseren in België, moet het project, naast het verkrijgen van een concessie, over meerdere vergunningen beschikken.

Elk project doorloopt dus een milieuvergunningsprocedure. De aanvrager dient een milieu-effectenrapport (MER) in bij de Wetenschappelijke dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) van de OD Natuur. De BMM maakt dan een milieu-effectenbeoordeling (MEB). Ook het publiek wordt geraadpleegd: gedurende 45 dagen wordt een openbare consultatieronde georganiseerd in België en indien er zich grensoverschrijdende effecten zouden kunnen voordoen, wordt eveneens een consultatieronde met het desbetreffende land georganiseerd.

Op basis van deze MEB en van de resultaten van de openbare consultatie, adviseert de BMM de federale minister bevoegd voor het Mariene Milieu. In ons advies spreken we ons uit over de aanvaardbaarheid van het project voor het mariene milieu en, over de eventuele voorwaarden waaraan het project moet voldoen om aanvaardbaar te zijn. De minister beslist dan over het al dan niet toekennen van de milieuvergunning. Tussen het indienen van de aanvraag en de uiteindelijke beslissing van de minister verloopt ongeveer 6 tot 8 maanden, afhankelijk van de ingewikkeldheid van het dossier.

Naast de milieuvergunningsprocedure is er een procedure voor het toekennen van een domeinconcessie voor het gebied. De aanvragen worden ingediend bij de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas), die de minister van Energie adviseert. Een domeinconcessie kan toegekend worden vóór de milieuvergunning, maar ze wordt pas geldig wanneer ook de milieuvergunning een feit is. Tenslotte is er ook een procedure voor het leggen van de noodzakelijke kabels. De aanvragen worden ingediend bij de FOD Economische zaken, die advies geeft aan de minister van Energie.

C-Power windmolenpark
Windmolenparken in België

In 2009 werden de eerste windmolens in het Belgisch zeegebied geïnstalleerd. Als alle parken operationeel zullen zijn, zullen er ongeveer 500 windmolens in onze Belgische zee staan.

Het park C-Power met 54 windmolens ligt op 27 kilometer uit de kust van Zeebrugge op de Thorntonbank. De diepte varieert van 10 tot 25 meter. Het park heeft een oppervlakte van 18 km² en een totaal vermogen van 300 megawatt.

Het park Belwind met 55 windmolens ligt op 46 kilometer uit de kust van Zeebrugge op de Bligh Bank en is ‘s werelds verst uit de kust gelegen park. De diepte varieert van 25 tot 50meter. Het park heeft een oppervlakte van 35 km² en zal na finalisatie van de 2e fase (Nobelwind, totaal 110 windmolens) een totaal vermogen van 330 megawatt hebben. Het zal 330.000 huishoudens van stroom voorzien.

Het park Northwind ligt op 38 kilometer uit de kust van Zeebrugge op de Lodewijkbank. De diepte varieert van er 16 tot 38 meter diep. Het park bestaat uit 72 windmolens. Het park heeft een oppervlakte van 35 km² en een totaal vermogen van 216 megawatt.

Norther, Rentel, Seastar, Mermaid, Northwester 2 hebben al een machtiging en vergunning voor de bouw en exploitatie van een windmolenpark ontvangen. Wanneer deze parken operationeel zijn, zal de voorziene zone voor windmolens volgebouwd zijn.

Voor meer informatie over de windparken sturen we je graag door naar de gespecialiseerde website van de Wetenschappelijke dienst Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee.

 

C-Power monitoring - Alain Norro
Monitoring

De gevolgen van de installatie van de windmolens op het mariene ecosysteem moeten worden onderzocht. Het is dan ook voorzien in de milieuvergunning dat de OD Natuur een monitoringsprogramma uitvoert. In 2013 werd een symposium WinMon.be 2013 georganiseerd. 150 wetenschappers en beleidsmensen kwamen in Brussel samen om de eerste zes jaar monitoring van Belgische windmolenparken op zee te bespreken.

Stopcontact op zee

Het Marien Ruimtelijk Plan voorziet ook in een zone voor een installatie voor het transport van elektriciteit (Belgian Offshore Grid BOG), ook wel het ‘stopcontact op zee’ genoemd. Dit stopcontact is nodig om de elektriciteit van de toekomstig te bouwen windmolenparken aan land te brengen. Hetzelfde stopcontact zou in de toekomst deel kunnen uitmaken van het Norhtsea Offshore Grid, een netwerk van elektriciteitsvoorzieningen tussen de verschillende landen rond de Noordzee.

Go to top