KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Instandhoudingsbiologie

Instandhoudingsbiologie is een relatief nieuwe, multidisciplinaire wetenschap die ontwikkeld werd als antwoord op de biodiversiteitscrisis, en die de impact van de mens op de biodiversiteit wil evalueren en corrigerende maatregelen wil uitdenken. Het onderzoek spitst zich toe op bedreigde soorten en ecosystemen.

Instandhoudingsbiologie
Bedreigde soorten en populaties

Door behoudsplannen voor te bereiden en actief deel te nemen aan de implementering ervan wordt rechtstreeks bijgedragen tot het behoud van kwetsbare soorten. Een beperkt aantal groepen van planten en dieren wordt in het programma opgenomen. Deze groepen worden geselecteerd door contingenties in verband met de prioritaire behoudsbehoeften en ook op basis van de expertise die onze wetenschappers hebben vergaard.

De lopende projecten worden uitgevoerd in het kader van de implementering van het Verdrag van Bonn en betreffen sterk bedreigde treksoorten: de megafauna uit de Sahara en de Sahel enerzijds, en de megafauna uit het dorre Centraal-Eurazië anderzijds. Andere projecten behelzen de studie van de eco-ethologie van de Bonobo, Pan paniscus, de Aziatische krabbenetende makaak, Macaca fascicularis, de westelijke laaglandgorilla, Gorilla gorilla, de Euraziatische lynx, Lynx lynx, de sportieve lemuren, Lepilemur spp, en de neusaap, Nasalis larvatus.  Een aantal voltooide projecten spitsten zich toe op het behoud van de Mediterrane monniksrob, Monachus monachus, het hazelhoen, Bonasa bonasia, in de Ardennen, het vrouwenschoentje (orchidee), Cypripedium calceolus, en de gorilla.

Instandhoudingsbiologie
Identificatie en evaluatie van kwetsbare gemeenschappen

De projecten die momenteel lopen, ontwikkelen onder andere een typologie van het leefgebied. De projecten werden opgestart binnen het CORINE-programma van de Europese Gemeenschappen, werden later uitgebreid naar het Palearctisch gebied in samenwerking met de Raad van Europa en het Verdrag van Barcelona en zijn nu aan verschillende continenten aangepast. Ze omvatten ook validatieprojecten die zich toespitsen op de relaties tussen typologieën van het leefgebied en faunale elementen, en op de evaluatie van schaalfactoren; ze gebruiken verschillende gehelen van bio-indicatoren, waaronder de nestdieren, rechtvleugeligen, amfibieën en reptielen, vogels, vleermuizen, primaten.

Instandhoudingsbiologie
Geïntegreerd beheer en bio-indicatorennd bioindicators

Dit programma spitst zich toe op de integratie van biologische data in behoudsplannen en hun interactie met economische en sociale beperkingen. Studies ter ondersteuning van de implementering van de Europese richtlijnen met betrekking tot wilde vogels en fauna, flora en leefgebieden, en van biodiversiteitsverdragen en de verdragen van Bonn en Bern, passen in dit programma. Het programma omvat ook ecologische netwerkstudies in stedelijke en voorstedelijke gebieden, beheer-, verbeterings- en restauratieprogramma’s ten voordele van sites die belangrijk zijn voor het behoud van vleermuizen, en het opmaken van beheerplannen voor natuurreservaten die toebehoren aan niet-gouvernementele organisaties.

Instandhoudingsbiologie
Langetermijn-evoluties en monitoring van wilde populaties

Dit programma maakt nuttig gebruik van de opportuniteiten om de continuïteit te verzekeren van onderzoek dat geleverd wordt door de administratieve structuur van ons Instituut, en bevat projecten die al verschillende decennia lopen. De belangrijkste onderdelen van het programma zijn het bestuderen van de verspreiding van, de overvloed aan en de ecologie van vleermuizen in België, het monitoren van bossen en peri-urbane avifauna, en het monitoren op lange termijn van waterjuffers en libellen in het Brussels Gewest.

Go to top