KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Mosselen

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) werd goedgekeurd en ging van kracht in 2008. De richtlijn moet het mariene milieu beter beschermen. De KRMS heeft als belangrijkste doel om tegen 2020 een ‘goede milieutoestand’  van de mariene wateren van de EU te bereiken of te behouden. Daartoe moeten de lidstaten nationale strategieën uitwerken om het mariene milieu te beschermen en in stand te houden, om de verslechtering ervan te voorkomen en om, waar mogelijk, mariene ecosystemen die schade hebben geleden te herstellen.

De Dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu coördineert de verschillende stappen van de implementatie van deze kaderrichtlijn. OD Natuur is via BMM verantwoordelijk om het monitoringprogramma van de KRMS te definiëren en uit te voeren.

Algenbloei
Hoe?

De KRMS legt de lidstaten een aantal cruciale stappen op die ze moeten ondernemen om de doelstelling van 2020 te bereiken.

  • In 2012 werden een initiële beoordeling van de toestand van de Belgische mariene wateren, de goede milieutoestand en de daarmee samenhangende milieudoelen en indicatoren  en een socio-economische analyse van activiteiten op en rond de zee omschreven (documenten).
  • Tegen oktober 2014 moest een monitoringprogramma beschreven worden. Het Belgische mariene monitoringprogramma werd door de BMM aan de EU Commissie gerapporteerd in september 2014.
  • Een programma van maatregelen moet tegen 2015 worden ontwikkeld en tegen 2016 worden uitgevoerd, om zo de goede milieutoestand tegen 2020 te verwezenlijken.

Elke stap van het implementatieproces moet om de zes jaar herzien  en indien nodig herwerkt worden (eerste evaluatie tegen 2018).

 

Brochure KRMS

Go to top