We kunnen de teloorgang van biodiversiteit niet langer ontkennen

05/06/2024

 

Met een carrière van meer dan 40 jaar als bioloog voor natuurbehoud aan het Instituut voor Natuurwetenschappen, zit zit René-Marie Lafontaine op de eerste rij om het duizelingwekkende verlies aan biodiversiteit in België, Europa en de rest van de wereld te observeren.

Op regelmatige basis voeren onze wetenschappers inventarisaties uit van de toestand van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld om de impact te beoordelen van een toekomstig land- of bosbouwproject, een windmolenpark of andere infrastructuur. Deze inventarisaties vormen ook de basis om maatregelen voor te stellen, zoals het beperken van negatieve gevolgen of het beschermen van soorten die door een project bedreigd worden. Wetenschappers leveren deze diensten aan bedrijven die een project willen opstarten dat een habitat zou veranderen, maar ook aan federale, Europese en internationale instellingen die biodiversiteitspraktijken reguleren.

“De feiten spreken vanzelf: het verlies aan biodiversiteit is sinds het eind van de jaren veertig exponentieel toegenomen,” legt René-Marie uit. “In Europa is de toegenomen industrialisatie van landbouwgewassen een van de belangrijkste oorzaken van deze achteruitgang. Het aantal vogels, insecten en regenwormen dat we op landbouwgrond tellen, is de afgelopen vijftig jaar met meer dan 80% gedaald.”

Biodiversiteitsverlies kan het best een halt worden toegeroepen door beschermde gebieden af te bakenen en daar methoden te implementeren die respectvol omgaan met de ecosystemen (bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden). Dat moet ook buiten die beschermde gebieden worden gestimuleerd door een betere financiering van milieuvriendelijke landbouwpraktijken.

Bescherming van de biodiversiteit is niet alleen ethisch en cultureel verantwoord, maar is ook noodzakelijk om in de basisbehoeften van de mens te voorzien. Bovendien speelt het een essentiële rol bij de bestrijding van milieurisico's en de verzachting van de klimaatverandering. “We kunnen de teloorgang van biodiversiteit niet langer ontkennen. Dat is de reden waarom het cruciaal is om nu actie te ondernemen om ze te beschermen. Dat kan alleen door een radicale verandering van onze gewoonten, en meer in het bijzonder van onze landbouw- en industriële praktijken.”