INTERCEPT

In progress

01.01.23 → 31.12.24

INTERCEPT - Monitoring van de handel in exotische dieren, wild vlees en de pathogenen die zij dragen

Dagelijks worden dieren en dierlijke producten legaal en illegaal ingevoerd in België. Verschillende federale overheidsinstanties zijn bevoegd voor de handhaving en eventuele preventie van (illegale) invoer van wilde dieren en exotische huisdieren, ongedocumenteerde vlees(producten), invasieve uitheemse soorten en door deze dieren en dierproducten gedragen infectieziekten. Elke instantie werkt nu echter voornamelijk binnen zijn eigen kader en verzamelt data die zijn afgestemd op zijn specifieke noden. Een essentieel onderdeel van het actieplan exotische dieren is om de monitoring van de import van wilde dieren, hun producten en geassocieerde zoönotische pathogenen te verbeteren.

In dit project ontwikkelen we een operationele en robuuste dataverzamelingsworkflow voor de lange-termijnmonitoring van de invoer van exotische dieren en wild vlees in België en van de bijhorende gezondheidsrisico’s. Door literatuuronderzoek, nauwe besprekingen met de relevante overheidsinstanties en instellingen verbonden aan de overheidsinstanties, databankconstructie en het proefdraaien van veld- en laboratoriumprotocols, willen we (1) kennis vergroten van de omvang en de diversiteit van de (illegale) handel in exotische dieren en wild vlees, en van de bijbehorende pathogenen, (2) een gecentraliseerde databank opzetten van de in België ingevoerde exotische dieren en afgeleide dierproducten, (3) het delen van deze databank tussen de verschillende federale overheidsdiensten, agentschappen en andere stakeholders faciliteren, (4) geoptimaliseerde veldprotocollen opstellen voor dataregistratie en biologische bemonstering, en (5) workflows opstellen voor laboratoriumtesten van pathogenen en soortidentificatie. Een dergelijke strategie zal het mogelijk maken het effect van de uitgevoerde maatregelen inzake grenscontroles en bewustmaking te evalueren en een door gegevens gestuurde, op feiten gebaseerde beoordeling van het risico van nieuwe infectieziekten via deze handel te verkrijgen.

Funding

Belspo and FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (BRAIN-be 2.0)

 

Partners

in samenwerking met Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen; en de Federale Overheidsdienst Financiën: Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Externe medewerkers

  • Dr. Nathalie Smitz (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, BopCo)
  • Dr. Kaat Ramaeckers (Virale ziekten, Sciensano)
  • Dr. ir. Sanne Terryn (Virale ziekten, Sciensano)
  • Dr. Vincent Sluydts (Evolutionaire Ecologie, Universiteit Antwerpen)
  • Prof. Herwig Leirs (Evolutionaire Ecologie, Universiteit Antwerpen)

Onderzoeksteam