Publieke instellingen

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)

De DGD behartigt de Belgische ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp en valt onder de bevoegdheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen ondersteunt sinds 1999 de DGD voor de uitvoering van de Conventie van de Verenigde Naties voor Biodiversiteit (VBD, Rio 1992) in de ontwikkelingslanden.

Een goede kennis van het in stand houden van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten, evenals de communicatie over het belang van de biodiversiteit kunnen bijdragen tot het verminderen van armoede en de stijging van duurzame ontwikkeling. Onze experts op vlak van biodiversiteit staan de DGD met raad en daad bij over kwesties van biodiversiteit die te maken hebben met ontwikkelingssamenwerking.

Een nieuw werkdomein binnen deze samenwerking betreft de toegang tot genetische bronnen en het billijk verdelen van de voordelen die voortvloeien uit hun exploitatie.

Bezoek onze site

 

Directoraat-generaal Leefmilieu (DG5 van de FOD Volksgezondheid)

Het DG Leefmilieu is een federaal DG dat streeft naar een duurzame ontwikkeling om een kwaliteitsvol leefmilieu te verzekeren voor iedereen. De belangrijkste milieubevoegdheden worden in ons land uitgeoefend door de Gewesten, maar ook de federale overheid, in casu het DG Leefmilieu, behoudt belangrijke bevoegdheden.

Het DG Leefmilieu spitst zijn activiteiten onder meer toe op de coördinatie van het internationale milieubeleid, de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de uitvoering van de verbintenissen in het kader van het Kyoto-protocol, de registratie van de doorvoer van afvalstoffen en de controle daarop, en de bescherming van de Noordzee.

Er wordt actief samengewerkt met de verschillende diensten van het KBIN, zoals het Knooppunt Biodiversiteit en de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) voor kennisoverdracht en voor het monitoren van de Noordzee.

Bezoek onze site

 

Defensie

De Belgische defensie werkt samen met verschillende wetenschappelijke kenniscentra zoals het KBIN, maar ook met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) om militaire activiteiten in kaart brengen in en rond de Noordzee. Wetenschappers van onze BMM genereerden daarom een overzicht van militaire activiteiten op zee en aan de kust (schiet- en mijnoefeningen, militaire luchtvaart, het storten van munitie enz.), en gaan na wat de negatieve impact is van de militaire aanwezigheid op de beschermde soorten en habitattypes. Want niet alleen chemische verontreiniging, maar ook geluidshinder kunnen leiden tot verstoring van de vaak fragiele mariene biodiversiteit. Alle activiteit wordt grondig geanalyseerd, waarna een aantal pistes worden voorgesteld om maatregelen te nemen.

Bezoek onze site

 

Nationale Loterij

De Nationale Loterij is een structurele partner van het KBIN en voorziet naast geldelijke steun ook fondsen voor onder meer de aankoop van wetenschappelijke uitrusting.

Bezoek onze site

 

Beliris

Van de drie hoofdgebouwen van het KBIN is het Janletgebouw aan het Leopoldpark waarschijnlijk het bekendste. Dit statige gebouw huisvest onder meer de Galerij van de Dinosauriërs met de uiterst waardevolle collectie iguanodons en de grootse Galerij van de Evolutie. Om deze architecturaal zeer waardevolle zaal in haar oude glorie te restaureren en te moderniseren financierde Beliris de ruwbouwwerken en de binnenafwerking van de Janletvleugel van het museum voor Natuurwetenschappen. Beliris heeft ook bijgedragen aan de realisatie van de 'biodiversiteitsvleugel', waarvan de zaal BiodiverCITY (open sinds 2010) de eerste etappe is. En vandaag is Beliris ook partner in de laatste fase van de werken die tot de Galerij van de Mens zullen leiden in 2015.

Bezoek onze site

 

Regie der Gebouwen

De gebouwen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zijn eigendom van de Belgische staat. De Regie der Gebouwen trad in de geschiedenis van ons Instituut regelmatig op als bouwheer voor renovatie- en uitbreidingswerken. Zo werd de Janletvleugel – gedomineerd door de Galerij van de Dinosauriërs – volledig gerestaureerd tussen 2003 en 2009 door de Regie der Gebouwen.

Dit historische gebouw huisvest ook de ’gradinzaal‘, die nu gebruikt wordt als Evolutiegalerij. Jarenlang was deze zaal gesloten voor het publiek omwille van de brandveiligheid. Deze prachtige zaal maakt mede dankzij de renovatie door de Regie der Gebouwen (van 2007 tot 2009) weer deel uit van het museumcircuit. De Regie der Gebouwen heeft ook bijgedragen aan de realisatie van de 'biodiversiteitsvleugel', waarvan de zaal BiodiverCITY (open sinds 2010) de eerste etappe is. En vandaag is de Regie der Gebouwen ook partner in de laatste fase van de werken die tot de Galerij van de Mens zullen leiden in 2015.

Bezoek onze site

 

Brussels Instituut voor Milieubeheer (IBGE/BIM)

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer/Leefmilieu Brussel verschaft steun aan tal van instanties voor hun milieu-educatieve activiteiten. Het Instituut voor Natuurwetenschappen verleent het Instituut al twintig jaar haar expertise bij de uitwerking van nieuwe tentoonstellingen, onder meer voor de reizende tentoonstellingen van Het Brussels Natuureducatie Centrum (BNEC). Het BIM heeft ook financieel bijgedragen aan de realisatie van onze vaste zaal BiodiverCITY. 

 

 

Bezoek onze site

 

Franse Gemeenschapscommissie

De Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) neemt de gemeenschapsbevoegdheden waar in het Brusselse Gewest die tot de Franse Gemeenschap behoren in het zuiden van het land. Dit komt in hoofdzaak neer op cultuur, onderwijs, volksgezondheid en maatschappelijk welzijn. Cocof gaf financiële steun aan projecten zoals ‘Valken voor iedereen’ en ‘BioGeoSafari’.

Bezoek onze site

 

Waals Gewest

Verschillende onderzoeksprogramma’s van het KBIN werden opgezet na een projectoproep van het Waalse Gewest of verliepen in partnerschap ermee. Het Waalse Gewest verleent vaak zijn financiële steun aan bepaalde projecten, zoals de publicatie van infobrochures over biodiversiteit.

Bezoek onze site

 

Vlaamse Overheid

Het Vlaamse overheid heeft in 2010, het Jaar van de Biodiversiteit, het project BioGeoSafari financieel gesteund, en financiert sinds 2008 de website ikhebeenvraag.be, die door het KBIN werd opgericht in samenwerking met Vlaamse universiteiten en kenniscentra.

Bezoek onze site

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valoriseert onderzoek, wetenschap, educatie en toerisme. In dat opzicht is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregeld partner in projecten van ons Instituut. De cel ‘Image de Bruxelles de la Région’ geeft financiële steun aan langetermijnprojecten zoals ‘Valken voor iedereen’ of de ontwikkeling van tijdelijke of vaste tentoonstellingen zoals de Galerij van de Dinosauriërs, de Galerij van de EvolutieBiodiverCITY of de Zaal van de Mosasauriërs.

Bezoek onze site

 

FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) ondersteunt fundamenteel onderzoek - onder meer aan ons Instituut - door onderzoekers en onderzoeksprojecten te financieren na evaluatie van binnen- en buitenlandse experts. Op internationaal vlak stimuleert het FWO samenwerking en bevordert het de mobiliteit van onderzoekers.

Bezoek onze site

 

FNRS

Het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) - de Franstalige tegenhanger van FWO - ondersteunt fundamentele wetenschap. Het FNRS doet dat door individuele wetenschappers te financieren die hoofdzakelijk aan Waalse of Brusselse universiteiten onderzoek doen, en door onderzoeksprogramma’s te subsidiëren. Al heel wat onderzoekers aan het KBIN werden financieel gesteund door FNRS.

Bezoek onze site